Câu hỏi được gắn thẻ «images»

Hình ảnh được WordPress sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Bạn có thể sử dụng một chủ đề với hình ảnh trong bố cục, đặt hình ảnh trong nội dung bài đăng / trang của bạn, hiển thị hình ảnh bên cạnh tên của khách truy cập được gọi là hình đại diện, v.v.

2
Làm cách nào tôi có thể thêm trường tải lên hình ảnh trực tiếp vào bảng ghi tùy chỉnh?
Tôi đã thêm một trang mới trong "Trang" trong quản trị viên wordpress và thêm một số trường tùy chỉnh. Tôi cũng muốn có thể thêm trường hình ảnh tải lên vào trình chỉnh sửa trang - có cách nào để thực hiện việc này qua trường tùy chỉnh không? ...
2
Hình ảnh xem trước chủ đề WordPress
Tôi đang phát triển một chủ đề WordPress tùy chỉnh. Khi tôi đi chọn chủ đề trong menu Giao diện, chủ đề của tôi không có hình ảnh xem trước. Có điều gì tôi cần phải làm để có được một hình ảnh xem trước để hiển thị? Tôi không ...


4
Tải lên hình ảnh từ URL
Tôi thực sự thích cách SE tải lên một hình ảnh từ một URL (tôi chắc chắn nhiều người làm như vậy!). Tôi đã tìm kiếm, nhưng không thể tìm thấy, có một plugin hoặc một phương pháp tương tự như cái này có sẵn cho WordPress không? Tôi biết ...
20 images  uploads 1
wp.media.view.ImageDetails - Lưu cài đặt dưới dạng các thuộc tính dữ liệu HTML5- * cho hình ảnh
Điều cuối cùng tôi muốn đạt được là các cài đặt bổ sung được thêm vào hộp Chi tiết hình ảnh, sẽ được lưu trong <img>thẻ hình ảnh dưới dạng data-*các thuộc tính Thí dụ: <img src="..." data-my_setting="..."> MA CUA TOI Tôi đang tạo một plugin và tôi cần tạo ...
19 plugins  images  media  html5 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.