Câu hỏi được gắn thẻ «menus»

Menu điều hướng là một tính năng chủ đề được giới thiệu với Phiên bản 3.0. WordPress bao gồm một cơ chế dễ sử dụng để giới thiệu các menu điều hướng tùy chỉnh thành một chủ đề. Để kết hợp hỗ trợ menu vào chủ đề của bạn, bạn cần thêm một vài đoạn mã vào tệp chủ đề của mình.2
Chỉ tùy chỉnh một Menu cụ thể bằng cách sử dụng các wp_nav_menu_items của Hook?
Nhờ một số trợ giúp ở đây, tôi đã quản lý để thêm một hộp tìm kiếm tùy chỉnh vào menu chính của mình ... bằng cách thêm nó vào chức năng của chủ đề của tôi. add_filter('wp_nav_menu_items','search_box_function'); function search_box_function ($nav){ return $nav."<li class='menu-header-search'><form action='http://example.com/' id='searchform' method='get'><input type='text' name='s' id='s' ...
36 menus  search 

2
Thêm Loại bài tùy chỉnh vào màn hình menu
Tôi cần một cách để thêm các loại bài đăng tùy chỉnh vào tùy chọn "Giao diện -> Menu" trong Wordpress. tôi đã tạo một loại bài đăng tùy chỉnh với: register_post_type('produksjoner',$args); Tất cả các ví dụ tôi tìm thấy chỉ cần thêm các trang vào menu bằng cách thêm ...

6
Thay đổi thứ tự các phần Menu Admin?
Tôi cảm thấy hơi thất vọng ở đây sau khi đã dành vài giờ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ khá đơn giản này mà không gặp may mắn. Về cơ bản tôi có 5 loại bài đăng tùy chỉnh mà tôi đã tạo và tất cả những gì ...
31 menus  wp-admin  admin 
5
Thêm lớp 'has_children' vào cha mẹ li khi sửa đổi Walker_Nav_Mothy
Tôi đang viết một lớp walker tùy chỉnh cho wp_nav_menu và muốn có thể chỉ định nếu một li có chứa menu con. Vì vậy, tôi muốn đánh dấu của tôi là: <li class="has_children [other-wordpress-classes]"> <a class="parent-link">Some item</a> <ul class="sub-menu"> Tôi biết làm thế nào để thêm và loại bỏ ...
22 menus 

4
Làm thế nào để Hard Code Các mục menu tùy chỉnh
Có cách nào để tôi có thể mã cứng các mục menu tùy chỉnh khi cài đặt chủ đề đầu tiên không? Tôi đang tạo một chủ đề sẽ tự động tạo một số trang phổ biến khi cài đặt. Vì vậy, tôi cần biết nếu tôi cũng có thể ...
22 menus 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.