Câu hỏi được gắn thẻ «tinymce»1
Thêm các mẫu văn bản tùy chỉnh trong WP 4.5 Visual Editor
4.5 là ra và với nó Mẫu văn bản mới . Tôi muốn biết làm thế nào để thêm về các mẫu tùy chỉnh của riêng tôi. Nhìn vào wp-includes/js/tinymce/plugins/wptextpattern/plugin.jsnó có vẻ khá thẳng về phía trước. var spacePatterns = [ { regExp: /^[*-]\s/, cmd: 'InsertUnorderedList' }, { regExp: /^1[.)]\s/, ...

4
Làm cách nào để đưa trình soạn thảo TinyMCE vào frontend?
Tôi đang cố gắng thêm trình soạn thảo TinyMCE vào frontend của mình từ nơi người dùng có thể đăng nhưng không gặp may mắn cho đến nay. Đây là mã: PHP: add_action('wp_print_scripts', 'my_enqueue_scripts'); function my_enqueue_scripts() { wp_enqueue_script( 'tiny_mce' ); if (function_exists('wp_tiny_mce')) wp_tiny_mce(); } Javascript: jQuery(document).ready(function(){ tinyMCE.init({ mode : "textareas", ...

7
Thêm thẻ biên tập TinyMCE <p> và <br>?
Chào các bạn, tôi đã thêm TinyMCE vào một số textareas được hiển thị trong hộp meta tùy chỉnh. Tất cả các định dạng hoạt động hoàn toàn tốt, ngoại trừ việc trình soạn thảo sẽ không lưu &lt;p&gt;hoặc &lt;br/&gt;thẻ. Nó không bảo toàn các ngắt dòng. TinyMCE được thiết ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.