Câu hỏi được gắn thẻ «wp-autop»

10
xóa đoạn văn bản trống khỏi the_content?
Chào các bạn, tôi chỉ đơn giản muốn ngăn chặn việc tạo ra các đoạn trống trong bài viết wordpress của tôi. Điều đó xảy ra khá thường xuyên khi cố gắng tự nội dung không gian. Tôi không biết tại sao điều này không có hiệu lực? /*Remove empty ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.