Phương pháp học máy dựa trên học tập của con người là gì?


7

Có lần tôi tình cờ thấy một mạng lưới thần kinh được đào tạo mà không có thuật toán lan truyền ngược hoặc di truyền (hoặc sử dụng bất kỳ loại tập dữ liệu nào). Nó dựa trên cách não bộ con người học và điều chỉnh các kết nối giữa các tế bào thần kinh.

Tên của phương pháp học máy như vậy là gì?

Câu trả lời:4

Có những cách tiếp cận để đào tạo mạng lưới thần kinh không sử dụng thuật toán lan truyền ngược hoặc thuật toán di truyền. Một ví dụ là phương pháp Extreme Learning Machine .

Bạn có thể tìm thấy một cái gì đó hữu ích trong cuộc thảo luận cũ hơn này về Xác thực chéo .


ELM sử dụng phương pháp nào? Tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích để nói điều gì đó về nó.
nbro
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.