Câu hỏi được gắn thẻ «terminology»

Đối với các câu hỏi liên quan đến định nghĩa và sử dụng thuật ngữ trong bối cảnh Trí tuệ nhân tạo


3
Sự khác biệt giữa Mạng thần kinh chuyển đổi và Mạng thần kinh thông thường là gì?
Tôi đã thấy các thuật ngữ này được ném xung quanh trang web này rất nhiều, đặc biệt là trong các thẻ tích chập-mạng nơ-ron và mạng nơ-ron . Tôi biết rằng Mạng lưới thần kinh là một hệ thống dựa trên bộ não con người một cách lỏng lẻo. …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.