Câu hỏi được gắn thẻ «philosophy»

Đối với các câu hỏi liên quan đến các khía cạnh triết học của trí tuệ nhân tạo. Các chủ đề như liên kết giá trị con người / AI, ý thức nhân tạo, tính khả thi của AGI, đạo đức của AI, Neo-Luddism, v.v.
7
Là ý thức cần thiết cho bất kỳ nhiệm vụ AI?
Ý thức là thách thức để xác định , nhưng đối với câu hỏi này, hãy định nghĩa nó là "thực sự trải nghiệm đầu vào cảm giác trái ngược với việc chỉ đưa một loạt dữ liệu qua một cỗ máy vô tri". Con người, tất nhiên, có tâm …
14 philosophy 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.