Câu hỏi được gắn thẻ «deep-learning»

Đối với các câu hỏi liên quan đến học sâu, trong đó đề cập đến một tập hợp con các phương pháp học máy dựa trên các mạng thần kinh nhân tạo (ANN) với nhiều lớp ẩn. Do đó, tính từ sâu đề cập đến số lượng lớp của ANN. Biểu hiện học sâu đã được giới thiệu rõ ràng (mặc dù không phải trong bối cảnh học máy hay ANN) vào năm 1986 bởi Rina Dechter trong bài báo "Học trong khi tìm kiếm trong các vấn đề ràng buộc-thỏa mãn".


3
Làm thế nào các mạng thần kinh có thể đối phó với các kích cỡ đầu vào khác nhau?
Theo như tôi có thể nói, mạng lưới thần kinh có một số lượng tế bào thần kinh cố định trong lớp đầu vào. Nếu các mạng thần kinh được sử dụng trong ngữ cảnh như NLP, các câu hoặc khối văn bản có kích cỡ khác nhau sẽ được …
8
Trong CNN, mỗi bộ lọc mới có các trọng số khác nhau cho từng kênh đầu vào hay là các trọng số giống nhau của từng bộ lọc được sử dụng trên các kênh đầu vào?
Hiểu biết của tôi là lớp tích chập của mạng nơ ron tích chập có bốn chiều: input_channels, filter_height, filter_ rắc, number_of_filters. Hơn nữa, theo hiểu biết của tôi, mỗi bộ lọc mới chỉ bị chia nhỏ trên TẤT CẢ các input_channels (hoặc bản đồ tính năng / kích hoạt …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.