Câu hỏi được gắn thẻ «prediction»


3
Tôi có cần phân loại hoặc hồi quy để dự đoán tính khả dụng của người dùng được cung cấp một số tính năng không?
Trong khi nghiên cứu các phương pháp khai thác dữ liệu, tôi đã hiểu rằng có hai loại chính: Phương pháp dự đoán: Phân loại hồi quy Phương pháp mô tả: Phân cụm Quy tắc hiệp hội Vì tôi muốn dự đoán mức độ sẵn có của người dùng (đầu …


2
Thuật toán dự đoán nào có thể được sử dụng để dự đoán một số cho các số khác?
Tôi hiện đang tìm kiếm một thuật toán học có giám sát có thể được sử dụng để dự đoán đầu ra được cung cấp một tập huấn luyện đủ lớn. Đây là một ví dụ đơn giản. Giả sử tập dữ liệu huấn luyện là {[A=1, B=330, C=1358.238902], result=234.244378}và …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.