Câu hỏi được gắn thẻ «classification»3
Tôi có cần phân loại hoặc hồi quy để dự đoán tính khả dụng của người dùng được cung cấp một số tính năng không?
Trong khi nghiên cứu các phương pháp khai thác dữ liệu, tôi đã hiểu rằng có hai loại chính: Phương pháp dự đoán: Phân loại hồi quy Phương pháp mô tả: Phân cụm Quy tắc hiệp hội Vì tôi muốn dự đoán mức độ sẵn có của người dùng (đầu …


2
Các thuật toán học máy (CNNs?) Có thể được sử dụng / đào tạo để phân biệt giữa các khác biệt nhỏ về chi tiết giữa các hình ảnh không?
Tôi đã tự hỏi liệu các thuật toán học máy (CNNs?) Có thể được sử dụng / đào tạo để phân biệt giữa các khác biệt nhỏ về chi tiết giữa các hình ảnh (chẳng hạn như sự khác biệt nhỏ về sắc độ của màu đỏ hoặc màu khác …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.