Câu hỏi được gắn thẻ «computer-vision»

2
Các thuật toán học sâu có đại diện cho các phương pháp dựa trên tập hợp không?
Một thời gian ngắn về học tập sâu (để tham khảo) : Deep learning là một nhánh của học máy dựa trên một tập hợp các thuật toán cố gắng mô hình hóa các mức độ trừu tượng cao trong dữ liệu bằng cách sử dụng biểu đồ sâu với …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.