Câu hỏi được gắn thẻ «pattern-recognition»


2
Các mạng còn lại sâu có nên được xem như là một tập hợp của các mạng?
Câu hỏi là về kiến ​​trúc của Deep Residual Networks ( ResNets ). Mô hình giành được vị trí thứ nhất tại "Thử thách nhận dạng hình ảnh quy mô lớn 2015" (ILSVRC2015) trong tất cả năm bài hát chính: Phân loại ImageNet: Lưới siêu sâu sâu (trích dẫn Yann) …
5
Thuật toán học máy nào có thể được sử dụng để xác định các mẫu trong bộ dữ liệu về hiệu năng bộ đệm của CPU?
Tôi cần một thuật toán học máy để xác định các mẫu trong bộ dữ liệu (được lưu trong tệp CSV) có chứa chi tiết về hiệu suất bộ đệm của CPU. Cụ thể hơn, tập dữ liệu chứa các cột như Readhits, Readmisshoặc Writehits. Các mẫu mà thuật toán …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.