Câu hỏi được gắn thẻ «programming-languages»

Đối với các câu hỏi về việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau được sử dụng trong lập trình AI và ML.
2
Prolog vẫn được sử dụng trong AI?
Theo Wikipedia , Prolog là một ngôn ngữ lập trình logic đa mục đích gắn liền với trí tuệ nhân tạo và ngôn ngữ học tính toán. Nó vẫn được sử dụng cho AI? Điều này dựa trên một câu hỏi về phiên bản beta kín 2014. Tác giả có …

2
Liệu sự phát triển thần kinh của các cấu trúc liên kết tăng cường (NEAT) có thể được xây dựng trong TensorFlow không? [đóng cửa]
Đã đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Trao đổi ngăn xếp trí tuệ nhân tạo. Đóng cửa 6 ngày trước . …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.