Câu hỏi được gắn thẻ «graphs»


2
Những lợi ích nào có thể nhận được bằng cách áp dụng Mạng nơ ron kết hợp đồ thị thay vì CNN thông thường?
Những lợi ích nào chúng ta có thể nhận được bằng cách áp dụng Mạng nơ ron kết hợp đồ thị thay vì CNN thông thường? Ý tôi là nếu chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng CNN, lý do nào chúng ta nên chuyển đổi sang Mạng …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.