Câu hỏi được gắn thẻ «1.6-donut»


3
ứng dụng google-plus cho android 1.6?
Có ứng dụng google-plus cho Android 1.6 không? Thiết bị của tôi sẽ không được cập nhật lên 2.0+, vì vậy trừ khi có ai đó viết ứng dụng tương thích 1.6, tôi sẽ bị kẹt mà không có nó.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.