Câu hỏi được gắn thẻ «samsung-galaxy-5»

3
Điện thoại Android của tôi đã bị đánh cắp. Tôi nên lo lắng như thế nào với tất cả dữ liệu google của mình trong điện thoại?
Ok, vậy là samsung galaxy 5 của tôi đã bị đánh cắp. Tôi đã có gmail, lịch, twitter (tweetdeck), facebook, ... tất cả dữ liệu cá nhân của tôi trong đó. Tôi chưa cài đặt ứng dụng nào có thể xóa thông tin này khỏi sms (đã cố cài đặt …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.