Câu hỏi được gắn thẻ «zip»

1
xác minh chữ ký tập tin ZIP?
Trong TWRP phục hồi tùy chỉnh, tùy chọn "xác minh chữ ký tệp zip" làm gì? Làm thế nào để tôi biết nếu nó cần được kiểm tra khi cài đặt một cái gì đó?
11 twrp  zip 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.