Tại sao iMac sạc iPhone của tôi nhanh hơn bộ sạc tường?


3

Tôi đã nhận thấy rằng iMac của tôi tại nơi làm việc (21,5 ", giữa năm 2011) sạc iPhone 5 nhanh hơn khoảng 2-3 lần so với bộ sạc tường đi kèm.

sao làm được vậy?


đọc thông tin trên bộ sạc!
Buscar웃

1
@Buscar Tôi tin rằng nó cung cấp 5V ở 1A. Tôi chưa thể tìm thấy những gì Mac làm, vì vậy tôi hỏi ở đây.
Louis

USB 5V và 0,5 A hoặc 1A, tùy thuộc
Buscar웃

Câu trả lời:


3

Nếu bạn có Siêu tốc độ USB 3 (trên máy Mac của bạn) nó có thể cung cấp tới 100 Watts.

Đối với iPhone, nó sẽ cung cấp 10 Watts (5 Volt x 2 Amps) nhiều hơn bộ sạc của bạn.


Cảm ơn, tôi đã cố gắng không hỏi một câu hỏi mua sắm.
Louis
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.