Làm cách nào tôi có thể gửi / nhận tệp từ iPhone qua Bluetooth sang máy Mac?


2

Tại sao hai Bluetooth này lại khó khăn đến vậy? Cả hai đều là sản phẩm của Apple và dường như không thể tin được rằng nó sẽ không hoạt động. Tôi đã thử một số giải pháp được đăng trực tuyến và có thể liên kết nhưng không có luồng dữ liệu giữa chúng. Bất cứ ai đã giải quyết điều này?

MacBook Pro với Mavericks & amp; iPhone 4s


Vấn đề chính xác bạn đang gặp phải là gì? Không có thêm thông tin, nhận được một câu trả lời thích hợp là hầu như không thể.
LanceLafontaine

thnx Lance. Cả 2 đã ghép nối trên bề mặt của nó nhưng không thể chuyển tập tin. Lỗi là 'không có các dịch vụ cần thiết'. Sony cũ của tôi có thể làm điều này vậy tại sao không phải là một sản phẩm của Apple? Tôi chỉ đơn giản muốn gửi một tập tin từ mac đến iphone
kev thompson

Câu trả lời:Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.