Chữ ký hiển thị quá LỚN với người nhận


2

Tôi đang sử dụng Apple Mail 4.6 và có các dòng văn bản đơn giản cho chữ ký của mình. Mặc dù tôi đã chọn hộp "kết hợp văn bản trong email", chữ ký hiển thị lớn hơn nhiều (đáng ghét lớn) cho nhiều người nhận. Tôi cũng đã thử với hộp đó mà không được chọn, nhưng điều đó không thay đổi gì cả. Làm cách nào tôi có thể làm cho các dòng chữ ký khớp với phông chữ và kích thước của tin nhắn? Nó trông ổn trên máy tính của tôi nhưng đến rất lớn với người nhận. MAC OSX 10.6.8 (Có, chúng tôi có kế hoạch cập nhật một ngày nào đó)


Gửi thư dưới dạng văn bản thuần túy
Đánh dấu

Đánh dấu, xin lỗi, một giải pháp tốt, nhưng tôi cần văn bản phong phú cho các phần khác của email.
Brenda
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.