OS X El Capitan đổi tên âm lượng Windows trên mỗi lần khởi động bằng cách thêm số tăng vào tên âm lượng


3

Tôi đã cài đặt Windows trên một ổ cứng riêng trên MacBook Pro chạy OS X El Capitan. OS X đang chạy trên SSD và Windows nằm trên một ổ cứng vật lý khác. Tôi đặt tên cho phân vùng Windows ổ cứng khác là Windows.

Trên mỗi lần khởi động OS X, tôi thấy phân vùng Windows được liệt kê là Windows X. X giờ đã trở thành 10 từ 1 (Tôi đã khởi động lại MacBook Pro mười lần vào OS X).

Tại sao điều này xảy ra và làm thế nào để ngăn chặn nó? Bởi vì tôi có một số liên kết trong OS X đến các tệp trên ổ đĩa Windows, chúng trở nên lỗi thời với mỗi lần khởi động lại.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.