Tùy chọn hệ thống lưu trữ tên của Đích máy thời gian ở đâu


7

Tôi đang cố gắng tạo một tập lệnh để xác định đích đến của cỗ máy thời gian trên một số máy tính mà tôi quản lý. Nó hiển thị rất rõ qua Cài đặt cỗ máy thời gian trong System Prefs. Tôi cần có thể tìm thấy thông tin đó thông qua dòng lệnh.

Câu trả lời:


4

Tiện ích tmutil thực hiện chính xác điều đó, nhưng tôi nghĩ nó chỉ được thêm vào trong Lion.

Là một phần thưởng bổ sung, Apple không ghi lại đối số tmutil mà bạn sẽ cần, nhưng tôi đã tìm hiểu kỹ về đầu ra của "chuỗi / usr / bin / tmutil" và tìm thấy điều này, đó là điều bạn đang tìm kiếm:

tmutil Destinationinfo

Ngoài ra, "trạng thái tmutil" sẽ cho bạn biết nếu một bản sao lưu hiện đang chạy. Đó là một lệnh không có giấy tờ.


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.