Câu hỏi được gắn thẻ «gnutls»


2
Kết nối TLS không được kết thúc đúng cách
Khi chạy package-list-packagestôi gặp các lỗi sau: Failed to download `gnu' archive. gnutls.c: [0] (Emacs) fatal error: The TLS connection was non-properly terminated. Tôi đang chạy Emacs 24.4 trên Windows. Cho đến tuần này tải gói đã diễn ra bình thường. Tôi đã thử hướng dẫn này khi thiết lập …

3
Làm cách nào tôi có thể truy xuất URL HTTPS trên Mac OS X mà không có cảnh báo về cơ quan không đáng tin cậy?
Các mã sau đây về nguyên tắc phải trả về nội dung của https://badssl.com (with-current-buffer (url-retrieve-synchronously "https://badssl.com") (buffer-string)) Nhưng với GNU Emacs 25.0.50.1 (x86_64-apple-darwin13.4.0, NS appkit-1265.21 Version 10.9.5 (Build 13F1112)) of 2015-08-24OS X 10.10.5 của tôi, chạy cùng -Q, nó thay vào đó hiển thị cho tôi thông báo này: …
7 osx  url  gnutls 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.