Câu hỏi được gắn thẻ «icicles»1
Chọn hình ảnh trong auctex với chế độ xem trước
Nếu tôi chèn một hình ảnh vào một tệp latex (thông qua \includegraphics) auctex cho phép tôi chọn tệp và chèn tên tệp. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng đoạn hội thoại này, tôi chỉ có thể chọn tên tệp và không thể xem bản xem trước của hình ảnh …
7 latex  auctex  icicles 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.