Câu hỏi được gắn thẻ «install»


1
Tạo lớp spacemacs riêng cho yafold
Tôi đã cố gắng tạo lớp đầu tiên (riêng tư) cho spacemacs, cho gói yafold. Vì vậy, tôi đã tạo ra các ~/.emacs.d/private/yafolding/packages.eltập tin với nội dung sau đây: (setq yafolding-packages '( yafolding )) (setq yafolding-excluded-packages '()) (defun yafolding/init-my-package () "Initialize my package" (use-package yafolding)) Và cũng kích hoạt lớp …

1
cài đặt emacs: x-toolkit nào?
Tôi đang cài đặt Emacs 24.5.0 và tôi muốn cài đặt nó với X. Tôi đang ở trên Fedora. tập lệnh cấu hình không thể tìm thấy bất kỳ bộ công cụ x. Làm thế nào để tôi tìm ra cái nào tốt cho tôi, và tôi tìm thấy nó …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.