Câu hỏi được gắn thẻ «org-capture»
1
Thông báo lỗi Định nghĩa chức năng của Biểu tượng là void: org-link-type 'Khi tôi mở tệp .org
Tôi đã cố gắng để "bắt" -Feature hoạt động. Tôi đã làm những điều sau đây: Cài đặt phiên bản mới nhất của chế độ Org (nay là phiên bản 8.2.10) Để có được tính năng chụp, tôi đã thêm vào .emacs của mình : ;;/programming/3622603/org-mode-setup-problem-when-trying-to-use-capture ;(add-to-list 'load-path "/nils/home/emacs.d/org-7.01h/lisp") (require …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.