Internet vạn vật

Hỏi và đáp cho người xây dựng và người dùng cảm biến và thiết bị điều khiển được nối mạng trong bối cảnh nhà thông minh, tự động hóa công nghiệp hoặc cảm biến môi trườngLicensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.