Câu hỏi được gắn thẻ «bower»

Bower là một trình quản lý gói cho web. Bower cho phép bạn dễ dàng cài đặt các nội dung như hình ảnh, CSS và JavaScript, đồng thời quản lý các phần phụ thuộc cho bạn.


8
Sự khác biệt giữa Bower và npm là gì?
Sự khác biệt cơ bản giữa bowervà là npmgì? Chỉ muốn một cái gì đó đơn giản và đơn giản. Tôi đã thấy một số đồng nghiệp của tôi sử dụng bowervà npmhoán đổi cho nhau trong các dự án của họ.
1763 javascript  npm  bower 
5
Cú pháp phiên bản bower (và npm) là gì?
Bower cho phép tôi chỉ định các yêu cầu phiên bản cho các gói bằng cú pháp sau: "dependencies": { "<name>": "<version>", }, Nhưng tôi đã không thể tìm thấy cú pháp để sử dụng cho <version>. Tôi biết rằng tôi có thể chỉ định các phiên bản là: lớn …

3
Bower cài đặt chỉ sử dụng https?
Tôi đang cố gắng thiết lập Bower trên máy chủ xây dựng tại trung tâm dữ liệu của tổ chức chúng tôi, nhưng gitcổng của nó dường như không mở trên tường lửa của trung tâm dữ liệu. Tôi có thể sử dụng máy khách dòng lệnh git để sao …
257 git  bower  git-clone 

1
Bower tự động cập nhật bower.json
Tôi chạy các lệnh sau bằng bower 1.0.0: mkdir testdir;cd testdir bower init #accept defaults bower install jquery -s #the -s is supposed to cause update of bower.json less bower.json Trong bower.json tôi hy vọng sẽ thấy các phụ thuộc được liệt kê, nhưng không có phụ thuộc nào. Chuyện …
239 bower 8
Cài đặt Bower trên Ubuntu
Tôi đang cố gắng cài đặt Bower trên XUbfox 13.10, làm theo các hướng dẫn trên trang chủ Bower, sau khi thực hiện sudo apt-get install npmvà sudo npm install -g bowertôi nhận được những điều sau khi phát hành bowertrên dòng lệnh: /usr/bin/env: node: No such file or directory …
206 npm  bower 1
Bower và devDependencies vs phụ thuộc
Tôi đã chạy 'yo angular' và sau đó nhận ra rằng nó đã cài đặt 1.0.8, tôi đã gỡ cài đặt các thành phần góc, tuy nhiên tệp bower.json ban đầu có kịch bản góc và kịch bản góc dưới 'devDependencies' khi tôi thêm lại tất cả 1.2. Các thành …
159 bower 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.