Câu hỏi được gắn thẻ «typescript»

TypeScript là một siêu ký tự gõ JavaScript được tạo bởi Microsoft, bổ sung các loại tùy chọn, lớp, giao diện, enum, generic, async / await và nhiều tính năng khác và biên dịch thành JavaScript đơn giản. Thẻ này dành cho các câu hỏi dành riêng cho TypeScript. Nó không được sử dụng cho các câu hỏi JavaScript chung.


30
Không thể liên kết với 'ngModel' vì đây không phải là thuộc tính được biết đến của 'đầu vào'
Tôi đã gặp lỗi sau khi khởi chạy ứng dụng Angular của mình, ngay cả khi thành phần không được hiển thị. Tôi phải bình luận <input>để ứng dụng của tôi hoạt động. zone.js:461 Unhandled Promise rejection: Template parse errors: Can't bind to 'ngModel' since it isn't a known property …

9
lấy và thiết lập trong TypeScript
Tôi đang cố gắng tạo phương thức get và set cho một thuộc tính: private _name: string; Name() { get: { return this._name; } set: { this._name = ???; } } Từ khóa để đặt giá trị là gì?
656 typescript 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.