Câu hỏi được gắn thẻ «device-manager»
3
Ai đó có thể giải thích về Cài đặt và cài đặt trình quản lý thiết bị Wi-Fi trong Windows 7 không?
Đôi khi tôi có tín hiệu Wi-Fi thấp và tôi tò mò về cài đặt Wi-Fi trong Trình quản lý thiết bị và Cài đặt nguồn. Tôi muốn nhận được lời giải thích thấu đáo về từng vấn đề, vì vậy hãy bắt đầu với cài đặt Wi-Fi trong Trình ...
2
Làm cách nào để (bật lại) một thiết bị chưa được kết nối?
Tôi có thể dễ dàng vô hiệu hóa một thiết bị mạng thông qua một cái gì đó như: $wmi = gwmi win32_networkadapter -filter "name LIKE '$target%'" $wmi.disable() hoặc trong các phiên bản Windows mới hơn: get-netadapter -InterfaceDescription "$target*" | Disable-NetAdapter -Confirm:$false Nếu một thiết bị bị vô hiệu hóa ...
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.