Câu hỏi được gắn thẻ «wp-enqueue-script»


3
Khi nào tôi nên sử dụng wp_register_script () với wp_enqueue_script () so với wp_enqueue_script ()?
Tôi đang gặp khó khăn khi hiểu khi bạn cần sử dụng wp_register_script(). Hiện tại, tôi chỉ sử dụng một cái gì đó như: add_action( 'admin_enqueue_scripts', array( $this, 'enqueue' ) ); function enqueue() { $handle = 'some-handle'; $js = 'http://example.com/my.js'; wp_register_script( $handle, $js ); wp_enqueue_script( $handle ); } Tôi đã ...

9
Làm cách nào để tôi Enqueue kiểu / tập lệnh trên Trang nhất định / wp-admin?
Tôi có hai chức năng đơn giản là tải công cụ bằng cách sử dụng wp_enqueue_style()và wp_enqueue_script(), đại loại như sau: function admin_custom_css() { wp_enqueue_style( 'stylesheet_name', 'stylesheet.css') }; function admin_custom_js { wp_enqueue_script( 'javascript_file', 'script.js') }; ... và một vài trang quản trị, được tạo bằng add_menu_page()vàadd_submenu_page() function my_menu() { add_menu_page('Page ...

4
Wp-embed.min.js làm gì trong WordPress 4.4?
Câu hỏi Không những gì wp-embed.min.jstập tin làm gì? Tôi nhận thấy nó được thêm vào cuối chân trang blog của tôi. Làm sao để tôi thoát khỏi nó? Cố gắng Sau một số googling và tôi tìm thấy Nhúng trên Codex. Tại sao WordPress nghĩ rằng tôi muốn thêm ...
6
kịch bản nội tuyến wp enqueue do phụ thuộc
Có cách nào để sử dụng wp_enqueue_script () cho các tập lệnh nội tuyến không? Tôi đang làm điều này bởi vì tập lệnh nội tuyến của tôi phụ thuộc vào tập lệnh khác và tôi muốn tính linh hoạt của việc chèn nó sau khi được tải. Ngoài ra, ...

2
Làm cách nào để loại bỏ tệp CSS của chủ đề gốc?
Chủ đề gốc của tôi (Starkers) thêm tệp CSS mà tôi đang cố xóa (tôi muốn sử dụng @import thay vào đó để tôi có thể ghi đè các kiểu dễ dàng hơn). Starkers có các chức năng sau đây.php: add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'script_enqueuer' ); function script_enqueuer() { wp_register_script( 'site', get_template_directory_uri().'/js/site.js', ...

2
Kiểm tra nếu một kịch bản / phong cách đã được đăng ký / đăng ký
Có thể kiểm tra xem một tập lệnh hoặc một kiểu đã được đăng ký bằng cách sử dụng wp_register_script/_stylehay wp_enqueue_script/_stylekhông? Tất cả các chức năng không trả về một giá trị và tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi cần nó để chuyển đổi giữa các chức năng khác ...4
Trình tải tập lệnh / kiểu WP có thể được sử dụng để ghép và các tập lệnh và kiểu gzip trong giao diện người dùng không?
WP có một trình tải javascript đẹp có trong wp-admin: http://core.trac.wordpress.org/browser/tags/3.0.4/wp-admin/load-scripts.php và trình tải CSS: http://core.trac.wordpress.org/browser/tags/3.0.4/wp-admin/load-styles.php Tôi đã tự hỏi liệu có thể sử dụng chúng trong front-end không, không chỉ quản trị viên, bởi vì họ có thể ghép tất cả các tập lệnh bị mê hoặc và phục ...

5
Cách thêm đoạn mã javascript vào chân trang yêu cầu jQuery
Tôi biết tôi có thể thêm tệp tập lệnh vào chân trang của wordpress yêu cầu jquery sử dụng mã này: <?php function my_scripts_method() { // register your script location, dependencies and version wp_register_script('custom_script', get_template_directory_uri() . '/js/custom_script.js', array('jquery'), '1.0', true); // enqueue the script wp_enqueue_script('custom_script'); } add_action('wp_enqueue_scripts', 'my_scripts_method'); ?> Nhưng ...

2
ajaxurl không được xác định ở mặt trước
Tôi đang cố gắng tạo ajaxform ở mặt trước. Tôi đang sử dụng mã jQuery.ajax( { type: "post", dataType: "json", url: ajaxurl, data: formData, success: function(msg){ console.log(msg); } }); mà tôi đang nhận được lỗi Uncaught ReferenceError: ajaxurl is not definedworklorAjaxBookForm @ ?page_id=2:291onclick @ ?page_id=2:202 Trong khi sử dụng mã ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.