Câu hỏi được gắn thẻ «octoprint»

2
Dây tóc M3D không đùn tốt (nữa)
Tôi sử dụng OctoPrint trên hệ thống Ubuntu với máy in M3D. Giữa chừng một bản in gần đây, dây tóc chỉ dừng lại mặc dù các chức năng động cơ của máy in đang tiến hành tốt. Kể từ đó, mỗi bản in tôi thử đều gặp khó khăn ...1
Cấu hình mjpg-streamer OctoPrint
Tôi đang chạy cài đặt OctoPi Raspberry Pi của OctoPrint và hình ảnh webcam quá sáng. Tôi đã tìm thấy một số tài liệu về việc thay đổi mức độ hiển thị của mjpg-streamer, xem cấu hình github: foosel / OctoPrint / MJPG , nhưng tôi không hiểu nơi nào, ...
7 octoprint 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.