Câu hỏi được gắn thẻ «logic»3
Có nghĩa là gì khi được biết đến bởi người nổi tiếng trong vụ Một cơ sở tri thức thể hiện kiến ​​thức đầy đủ cho mọi P (trong phạm vi từ vựng của nó) P hoặc ~ P được biết
Tôi có một câu hỏi là ý nghĩa của một cơ sở tri thức là nhất quán và đầy đủ. Tôi đã xem xét logic phi đơn điệu và các hình thức khác nhau cho nó từ cuốn sách "Đại diện kiến ​​thức và lý luận" của Brachman và Levesque, …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.