Câu hỏi được gắn thẻ «turing-test»

6
Thử nghiệm Turing, hay bất kỳ biến thể nào của nó, là thử nghiệm đáng tin cậy về trí tuệ nhân tạo?
Các Phép thử Turing là thử nghiệm đầu tiên của trí tuệ nhân tạo và bây giờ là một chút lỗi thời. Các Tổng Phép thử Turing nhằm mục đích trở thành một thử nghiệm hiện đại hơn mà đòi hỏi một hệ thống phức tạp hơn nhiều. Những kỹ …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.