Câu hỏi được gắn thẻ «services»

1
Sự khác biệt giữa việc giết một ứng dụng bằng cách xóa nó khỏi menu Ứng dụng gần đây và Lực lượng Dừng
Sự khác biệt giữa hai phương pháp này khi giết ứng dụng trong Android là gì? Xóa ứng dụng khỏi menu Ứng dụng gần đây bằng cách vuốt sang phải hoặc trái. Cài đặt → Ứng dụng → Chạy → Buộc dừng. Họ có gửi cùng một tín hiệu ( …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.