Câu hỏi được gắn thẻ «text-editor»

5
Viết tài liệu văn bản có cấu trúc
Gần đây tôi đã mua một máy tính bảng Android có bàn phím và muốn sử dụng nó để ghi chú các hội nghị, bài giảng, cuộc họp, v.v. Trên máy tính xách tay Windows hoặc Linux, tôi sẽ sử dụng hệ thống LyX tuyệt vời cho việc này. Về ...

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.