Câu hỏi được gắn thẻ «bootloader»

Bootloader là một chương trình tiện ích được sử dụng để tải một chương trình ứng dụng vào bộ nhớ.


8
Tại sao chúng ta cần một bộ nạp khởi động tách biệt với chương trình ứng dụng của chúng ta trong vi điều khiển?
Tại sao chúng ta cần một chương trình riêng biệt trong cùng bộ nhớ chương trình flash của vi điều khiển, cụ thể là STM32F103, được gọi là bộ tải khởi động? Điều gì đặc biệt về nó để giữ cho nó tách biệt với chương trình ứng dụng chính? …








2
Lập trình PIC thông qua FPGA
Tôi muốn biết nếu có một cách để lập trình PIC lần đầu tiên (viết bằng Flash) thông qua một thẻ đồ họa. PIC đã được hàn vào FPGA và tôi không thể gỡ bỏ nó. Không có bootloader tồn tại trên PIC. Do đó, tôi cần lập trình nó …

2
PIC12F675 GP4 không hoạt động
Tôi đang sử dụng PIC12F675 cho một dự án và mọi thứ đều hoạt động tốt, ngoại trừ một điều. GP4 không hoạt động như IO kỹ thuật số. Tôi đã xem xét các cấu hình và mã rất nhiều, nhưng không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Cấu …
9 pic  c  embedded  programming  audio  oscillator  spark  dc-dc-converter  boost  charge-pump  eagle  analog  battery-charging  failure  humidity  hard-drive  power-supply  battery-charging  charger  solar-energy  solar-charge-controller  pcb  eagle  arduino  voltage  power-supply  usb  charger  power-delivery  resistors  led-strip  series  usb  bootloader  transceiver  digital-logic  integrated-circuit  ram  transistors  led  raspberry-pi  driver  altium  usb  transceiver  piezoelectricity  adc  psoc  arduino  analog  pwm  raspberry-pi  converter  transformer  switch-mode-power-supply  power-electronics  dc-dc-converter  phase-shift  analog  comparator  phototransistor  safety  grounding  current  circuit-protection  rcd  batteries  current  battery-operated  power-consumption  power-electronics  bridge-rectifier  full-bridge  ethernet  resistance  mosfet  ltspice  mosfet-driver  ftdi  synchronous  fifo  microcontroller  avr  atmega  atmega328p  verilog  error  modelsim  power-supply  solar-cell  usb-pd  i2c  uart 

3
Bộ tải khởi động Arduino
Tôi rất mới với thế giới nhúng. Tôi đã chỉ làm việc trên S / W Bất cứ ai có thể vui lòng giải thích cho tôi việc sử dụng Arduino Bootloader? Tôi muốn Arduino thực hiện một số phép toán đơn giản bằng cách sử dụng một số thành …


4
Tôi không có khái niệm Arduino
Tôi đã vật lộn với việc tạo ra một Arduino trong một thời gian (đã thành công trong việc tạo ra một phiên bản bánh mì sử dụng cáp lập trình viên ISP ). Họ nói rằng bộ tải khởi động Arduino được tạo ra để không cần mạch ngoài …

1
Chạy thực thi từ SRAM bên ngoài
Tôi có bảng dev STM32 với một số SRAM bên ngoài. Tôi muốn thực thi mã của mình từ SRAM bên ngoài đó, nhưng bộ xử lý của tôi chỉ hỗ trợ khởi động từ Flash, SRAM bên trong hoặc bộ nhớ hệ thống (một phần của SRAM bên trong). …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.