Câu hỏi được gắn thẻ «floating-point»4
Bất kỳ tài liệu tham khảo tốt cho việc thực hiện kiến ​​trúc kỹ thuật số của các hoạt động số học dấu phẩy động? [đóng cửa]
Đã đóng cửa. Câu hỏi này không đúng chủ đề . Nó hiện không chấp nhận câu trả lời. Bạn muốn cải thiện câu hỏi này? Cập nhật câu hỏi để nó thuộc chủ đề cho Trao đổi ngăn xếp kỹ thuật điện. Đóng cửa 2 năm trước . Tôi …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.