Câu hỏi được gắn thẻ «ess»

2
Biểu đồ ESS trực tiếp đến bộ đệm Emacs?
Q: làm thế nào tôi có thể nhận ESS (R) để vẽ trực tiếp vào bộ đệm Emacs? Khi tương tác với R thông qua ESS, R mặc định sinh ra một cửa sổ đồ họa riêng bên ngoài Emacs để vẽ các ô của nó. (Tất nhiên, người ta …
33 ess  r 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.