Câu hỏi được gắn thẻ «line-numbers»3
Hiển thị số dòng bị lỗi
Nói rằng emacs ném một số lỗi mà tôi không hiểu. Hoặc có thể lỗi nói "Giá trị của biểu tượng là biến là void: mode", nhưng có nhiều lần xuất hiện của biểu tượng modestrong mã của tôi, vì vậy tôi cần một số ngữ cảnh. Emacs có thể …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.