Câu hỏi được gắn thẻ «hard-drive»


12
Cách kiểm tra sức khỏe của ổ cứng
Ổ đĩa SATA của tôi bắt đầu nhấp và tôi không thể truy cập dữ liệu. Mặc dù vậy, nó không được bấm lớn, giống như một ổ đĩa đã bị hỏng. Sau khi thắt chặt các kết nối với ổ cứng, nó đã dừng nhấp và tôi có thể ...
122 linux  hard-drive  sata 


Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.