Câu hỏi được gắn thẻ «brims»

2
Sự khác biệt chính giữa bè, váy và vành là gì?
Tôi muốn hiểu sự khác biệt giữa bè, váy và vành. Chúng xuất hiện trong phần mềm tôi đang sử dụng để chỉnh sửa các đối tượng 3D của mình. Bất cứ ai cũng có thể giải thích những gì là những gì và sự khác biệt chính giữa chúng …
27 rafts  brims 

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.