Câu hỏi được gắn thẻ «print-strength»

7
Thiết kế clip không bị hỏng
Là dự án đầu tiên của tôi, tôi đang cố gắng thiết kế một giá đỡ cho lọ thủy tinh, cho một ứng dụng khoa học. Ảnh dưới đây cho thấy lần lặp thiết kế mới nhất và cũng cho thấy vấn đề với nó: Như bạn có thể thấy, …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.