Câu hỏi được gắn thẻ «hidden-layers»2
Sự khác biệt giữa tiếp tuyến hyperbolic và tế bào thần kinh sigmoid là gì?
Hai hàm kích hoạt phổ biến được sử dụng trong học sâu là hàm tiếp tuyến hyperbol và hàm kích hoạt sigmoid. Tôi hiểu rằng tiếp tuyến hyperbol chỉ là một sự thay đổi kích thước và dịch của hàm sigmoid: tanh(z)=2σ(z)−1tanh⁡(z)=2σ(z)−1\tanh(z) = 2\sigma(z) - 1 . Có sự khác …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.