Câu hỏi được gắn thẻ «system»

Đối với các câu hỏi về các quy trình và quy trình nội bộ của hệ thống Android.


1
Làm thế nào là bộ PATH mặc định?
Trên một hệ thống linux khác, tôi có thể mong đợi tìm thấy một tệp .profile hoặc một cái gì đó trong / etc được sử dụng theo mặc định. Tôi không thể xác định những gì thiết lập đường dẫn hệ thống cho các quy trình không chạy trong …
9 system  shell 1
Tôi có thể chuyển đổi ứng dụng hệ thống sang ứng dụng người dùng, gỡ cài đặt ứng dụng hoặc di chuyển nó sang thẻ SD không?
Có thể chuyển đổi một ứng dụng hệ thống sang ứng dụng người dùng và sau đó gỡ cài đặt nó hoặc chuyển nó sang SD? Tôi đang suy nghĩ về các ứng dụng không quan trọng, chẳng hạn như Astro filemanager (tôi sử dụng Root Explorer), Google maps, Google …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.