Câu hỏi được gắn thẻ «crop»

1
Cắt nhiều trang trong tệp pdf
Tôi có thể sử dụng ứng dụng Xem trước để chọn một vùng và cắt một trang. Tôi có thể thực hiện cắt xén tương tự cho toàn bộ trang bằng pdf không? Có công cụ (thương mại hoặc miễn phí) có sẵn cho nó?
11 pdf  preview  crop Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.