Câu hỏi được gắn thẻ «health-kit»


3
Xem dữ liệu Sức khỏe iOS bên ngoài
Có cách nào để xem ios 8 dữ liệu sức khỏe bên ngoài không? Ví dụ: với đồng bộ hóa iCloud, có vẻ khả thi khi có thể truy cập dữ liệu thông qua một trang web (tôi đã kiểm tra https://www.icloud.com/nhưng nó không hiển thị). Tôi thực sự thích …
11 ios  icloud  health-kit 


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.