Câu hỏi được gắn thẻ «kramnik»
3
Là Catalan mở một gambit?
Tôi đã xem xét biến thể mở của trò chơi Catalan, nơi White dường như không quá lo lắng về việc thừa nhận cầm đồ với 4 ... dxc4, thay vào đó sẽ phát triển bình tĩnh. Một ví dụ nổi tiếng là trò chơi dưới đây, trong đó Đen …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.