Upgoat hay hạ cấp?


309

Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không.

Ví dụ

Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế

Đầu vào:

Hạ cấp

Đầu ra: Downgoat

Thông số kỹ thuật

Chương trình của bạn nên có tối đa 30.000 byte

 • Đầu vào sẽ chứa đầy đủ dê
 • Hình ảnh sẽ luôn chứa một con dê
 • Nếu con dê lộn ngược, đầu ra Downgoat, nếu khôngUpgoat

Tuy nhiên, đầu vào sẽ là một hình ảnh như một đầu vào (tên tệp, base64 của hình ảnh, v.v.)

Đừng dựa vào tên hình ảnh hoặc siêu dữ liệu khác để chứa "Upgoat" hoặc "Downgoat" vì tên tệp chính chỉ mang tính tham khảo.


Xin đừng mã cứng . Thật nhàm chán, tôi không thể thực thi nó hoàn toàn nhưng tôi có thể hỏi độc đáo.

Các trường hợp thử nghiệm

Gist với hình ảnh . hình ảnh bắt đầu downgoatDowngoatđầu ra và hình ảnh bắt đầu upgoatUpgoatđầu ra.

Batch of Test Case thứ hai Hãy chắc chắn kiểm tra hình ảnh của bạn trên tất cả các trường hợp thử nghiệm. Những hình ảnh này là một jpgs. Các kích thước hình ảnh làm khác nhau nhưng không phải do nhiều.


Lưu ý: Một vài trường hợp kiểm tra có thể được thêm vào trước khi chấp nhận câu trả lời để tránh câu trả lời là mã cứng nào và để kiểm tra hiệu suất chung của chương trình.

Điểm thưởng khi nhận được avatar của tôi chính xác: P

Chấm điểm

Điểm là phần trăm có thể được tính bằng: (number_correct / total) * 100


1
"Phù hợp" có được tính là mã hóa cứng không?
Nick T

@NickT Ý bạn là gì khi "lắp"?
Hạ cấp

@Downgoat sắp đưa ra các tham số cho một mô hình (phương trình) xuất ra nếu con dê đang đối mặt với cách chính xác. Bằng " " khớp " " Tôi có nghĩa là khớp mô hình với toàn bộ tập dữ liệu, so với một số tập huấn luyện.
Nick T


29
Tôi tò mò muốn xem làm thế nào các giải pháp này sẽ xử lý hai con dê trong một hình ảnh.
Daniel

Câu trả lời:


293

Toán học, 100%, 141 byte

f@x_:=Count[1>0]@Table[ImageInstanceQ[x,"caprine animal",RecognitionThreshold->i/100],{i,0,50}];If[f@#>f@ImageReflect@#,"Up","Down"]<>"goat"&

Vâng, điều này cảm thấy nhiều hơn một chút giống như gian lận. Nó cũng cực kỳ chậm cũng như rất ngớ ngẩn. Hàm fnhìn thấy mức độ cao mà bạn có thể đặt ngưỡng Nhận dạng trong một trong các nội dung thị giác máy tính của Mathicala và vẫn nhận ra hình ảnh là một động vật Caprine.

Sau đó chúng tôi xem liệu hình ảnh hoặc hình ảnh lật là goaty hơn. Chỉ hoạt động trên hình ảnh hồ sơ của bạn vì cà vạt bị hỏng theo hướng hạ cấp. Có thể có rất nhiều cách để cải thiện điều này bao gồm hỏi nó nếu hình ảnh đại diện cho Bovids hoặc các khái quát khác của loại thực thể động vật Caprine.

Trả lời bằng văn bản điểm 100% cho bộ thử nghiệm đầu tiên và 94% cho bộ thử nghiệm thứ hai, vì thuật toán mang lại kết quả không thuyết phục cho dê 1. Điều này có thể được nâng lên tới 100% với chi phí thời gian tính toán lâu hơn thử nghiệm nhiều giá trị của RecognitionThreshold. Tăng từ 100đến hiệu quả 1000; vì lý do nào đó Mathicala nghĩ rằng đó là một hình ảnh rất vô duyên! Việc thay đổi thực thể nhận dạng từ động vật Caprine thành Hoofed Mammal dường như cũng có hiệu quả.

Ung dung:

goatness[image_] := Count[
           Table[
            ImageInstanceQ[
             image, Entity["Concept", "CaprineAnimal::4p79r"],
             RecognitionThreshold -> threshold
            ],
            {threshold, 0, 0.5, 0.01}
           ],
           True
          ]

Function[{image},
 StringJoin[   
  If[goatness[image] > goatness[ImageReflect[image]],
   "Up",
   "Down"
  ],
  "goat"
 ]
]

Giải pháp thay thế, 100% + tiền thưởng

g[t_][i_] := ImageInstanceQ[i, "caprine animal", RecognitionThreshold -> t]
f[i_, l_: 0, u_: 1] := Module[{m = (2 l + u)/3, r},
 r = g[m] /@ {i, ImageReflect@i};
 If[Equal @@ r,
  If[First@r, f[i, m, u], f[i, l, m]],
  If[First@r, "Up", "Down"] <> "goat"
  ]
 ]

Chiến lược này sử dụng chiến lược giống như trước đây, nhưng với tìm kiếm nhị phân vượt ngưỡng. Có hai chức năng liên quan ở đây:

 • g[t]trả về việc có hay không đối số của nó là một hình ảnh con dê có ngưỡng t.
 • fcó ba tham số: một hình ảnh, và giới hạn trên và dưới trên ngưỡng. Đó là đệ quy; nó hoạt động bằng cách kiểm tra ngưỡng mgiữa ngưỡng trên và ngưỡng dưới (thiên về phía dưới). Nếu hình ảnh và hình ảnh phản chiếu là cả goaty hoặc non-goaty, nó sẽ loại bỏ phần dưới hoặc phần trên của phạm vi là phù hợp và tự gọi lại. Mặt khác, nếu một hình ảnh là goaty và hình ảnh kia không phải là goaty, nó sẽ trả về Upgoatnếu hình ảnh đầu tiên là goaty và Downgoatnếu không (nếu hình ảnh thứ hai, hình ảnh phản chiếu là goaty).

Các định nghĩa hàm xứng đáng một lời giải thích nhỏ. Đầu tiên, ứng dụng chức năng là liên kết trái. Điều này có nghĩa là một cái gì đó giống như g[x][y]được giải thích là (g[x])[y]; "kết quả của việc g[x]áp dụng cho y."

Thứ hai, phép gán trong Mathicala gần tương đương với việc xác định quy tắc thay thế. Nghĩa là, f[x_] := x^2không không có nghĩa là "khai báo một hàm có tên fvới tham số xtrả về x^2;" ý nghĩa của nó gần hơn, "bất cứ khi nào bạn thấy một cái gì đó như thế f[ ... ], hãy gọi thứ bên trong xvà thay thế toàn bộ x^2."

Đặt hai cái này lại với nhau, chúng ta có thể thấy rằng định nghĩa của việc gnói với Mathicala thay thế bất kỳ biểu thức nào của biểu mẫu (g[ ... ])[ ... ]bằng phía bên phải của bài tập.

Khi Mathicala bắt gặp biểu thức g[m](trong dòng thứ hai f), nó thấy rằng biểu thức không khớp với bất kỳ quy tắc nào mà nó biết và giữ nguyên. Sau đó, nó phù hợp với Maptoán tử /@, có đối số g[m]và danh sách {i, ImageReflect@i}. ( /@là ký hiệu infix; biểu thức này hoàn toàn tương đương với Map[g[m], { ... }].) MapĐược thay thế bằng cách áp dụng đối số đầu tiên của nó cho từng thành phần của đối số thứ hai, vì vậy chúng tôi nhận được {(g[m])[i], (g[m])[ ... ]}. Bây giờ Mathematica thấy rằng mỗi phần tử phù hợp với định nghĩa gvà thay thế.

Theo cách này, chúng ta gphải hành động như một hàm trả về một hàm khác; đó là, nó hoạt động gần giống như chúng ta đã viết:

g[t_] := Function[{i}, ImageInstanceQ[i, "caprine animal", RecognitionThreshold -> t]]

(Ngoại trừ trong trường hợp này, g[t]bản thân nó tự đánh giá là a Function, trong khi trước đó, g[t]bản thân nó không bị biến đổi.)

Thủ thuật cuối cùng tôi sử dụng là một mẫu tùy chọn. Mẫu l_ : 0có nghĩa là "khớp bất kỳ biểu thức nào và làm cho nó có sẵn dưới dạng l, hoặc khớp với không có gì và làm cho 0có sẵn dưới dạng l." Vì vậy, nếu bạn gọi f[i]với một đối số (hình ảnh để kiểm tra) thì như thể bạn đã gọi f[i, 0, 1].

Đây là khai thác thử nghiệm tôi đã sử dụng:

gist = Import["https://api.github.com/gists/3fb94bfaa7364ccdd8e2", "JSON"];
{names, urls} = Transpose[{"filename", "raw_url"} /. Last /@ ("files" /. gist)];
images = Import /@ urls;
result = f /@ images
Tally@MapThread[StringContainsQ[##, IgnoreCase -> True] &, {names, result}]
(* {{True, 18}} *)

user = "items" /.
      Import["https://api.stackexchange.com/2.2/users/40695?site=codegolf", "JSON"];
pic = Import[First["profile_image" /. user]];
name = First["display_name" /. user];
name == f@pic
(* True *)

344
Mathematica có một nội dung để xác định dê. Tôi không biết làm thế nào để cảm nhận về điều đó.
Robert Fraser

119
Whaaat Oo có một bản dựng sẵn cho điều này .... Wow ...
Hạ cấp

171
Bạn đã đùa tôi ...
corsiKa

27
+1 cho Mathicala có thể xem hình ảnh nào "nhiều goaty" hơn.
QBrute

9
Điều này là tích cực vô lý. +1.
Tiếp

71

JavaScript, 93,9%

var solution = function(imageUrl, settings) {

 // Settings
 settings = settings || {};
 var colourDifferenceCutoff = settings.colourDifferenceCutoff || 0.1,
   startX = settings.startX || 55,
   startY = settings.startY || 53;

 // Draw the image to the canvas
 var canvas = document.createElement("canvas"),
   context = canvas.getContext("2d"),
   image = new Image();
 image.src = imageUrl;
 image.onload = function(e) {
  canvas.width = image.width;
  canvas.height = image.height;
  context.drawImage(image, 0, 0);

  // Gets the average colour of an area
  function getColour(x, y) {

   // Get the image data from the canvas
   var sizeX = image.width / 100,
     sizeY = image.height / 100,
     data = context.getImageData(
      x * sizeX | 0,
      y * sizeY | 0,
      sizeX | 0,
      sizeY | 0
     ).data;

   // Get the average of the pixel colours
   var average = [ 0, 0, 0 ],
     length = data.length / 4;
   for(var i = 0; i < length; i++) {
    average[0] += data[i * 4] / length;
    average[1] += data[i * 4 + 1] / length;
    average[2] += data[i * 4 + 2] / length;
   }
   return average;
  }

  // Gets the lightness of similar colours above or below the centre
  function getLightness(direction) {
   var centre = getColour(startX, startY),
     colours = [],
     increment = direction == "above" ? -1 : 1;
   for(var y = startY; y > 0 && y < 100; y += increment) {
    var colour = getColour(startX, y);

    // If the colour is sufficiently different
    if(
     (
      Math.abs(colour[0] - centre[0]) +
      Math.abs(colour[1] - centre[1]) +
      Math.abs(colour[2] - centre[2])
     ) / 256 / 3
     > colourDifferenceCutoff
    ) break;
    else colours.push(colour);
   }

   // Calculate the average lightness
   var lightness = 0;
   for(var i = 0; i < colours.length; i++) {
    lightness +=
     (colours[i][0] + colours[i][1] + colours[i][2])
     / 256 / 3 / colours.length;
   }

   /*
   console.log(
    "Direction:", direction,
    "Checked y = 50 to:", y,
    "Average lightness:", lightness
   );
   */
   return lightness;
  }

  // Compare the lightness above and below the starting point
  //console.log("Results for:", imageUrl);
  var above = getLightness("above"),
    below = getLightness("below"),
    result = above > below ? "Upgoat" : "Downgoat";
  console.log(result);
  return result;
 };
};
<div ondrop="event.preventDefault();r=new FileReader;r.onload=e=>{document.getElementById`G`.src=imageUrl=e.target.result;console.log=v=>document.getElementById`R`.textContent=v;solution(imageUrl);};r.readAsDataURL(event.dataTransfer.files[0]);" ondragover="event.preventDefault()" style="height:160px;border-radius:12px;border:2px dashed #999;font-family:Arial,sans-serif;padding:8px"><p style="font-style:italic;padding:0;margin:0">Drag & drop image <strong>file</strong> (not just link) to test here... (requires HTML5 browser)</p><image style="height:100px" id="G" /><pre id="R"></pre></div>

Giải trình

Thực hiện đơn giản ý tưởng của @BlackCap về việc kiểm tra nơi ánh sáng đến từ đâu.

Hầu hết những con dê nằm ở trung tâm của hình ảnh của chúng, và bụng của chúng luôn tối hơn lưng vì ánh sáng mặt trời. Chương trình bắt đầu ở giữa hình ảnh và ghi chú màu. Sau đó, nó nhận được độ sáng trung bình của các pixel ở trên và dưới trung tâm cho đến khi màu khác với màu ở giữa (khi cơ thể của con dê kết thúc và nền bắt đầu). Bất kỳ bên nào nhẹ hơn sẽ xác định xem đó là upgoat hay downgoat.

Thất bại trong việc hạ cấp 9 và nâng cấp 7 và 9 trong trường hợp thử nghiệm thứ hai.


4
Đẹp! Tôi không mong đợi 100% sẽ dễ dàng như vậy. Tôi đã thêm một loạt các trường hợp thử nghiệm thứ hai , bạn có thể cập nhật câu trả lời của mình dựa trên đó không?
Hạ cấp

Đây là một liên kết thay thế làm việc đó?
Hạ cấp

@Downgoat Yep. Điểm cập nhật.
dùng81655

Thật không may, nó thất bại sau khi tôi xoay hình ảnh 180 ° và lật nó theo chiều dọc. ảnh chụp màn hình
mr5

@ mr5 Thú vị ... Vậy hình ảnh trong ảnh chụp màn hình của bạn có hơi khác so với hạ cấp 4 không? Ngoài ra, có sự khác biệt nhỏ giữa các trình duyệt (và có thể hệ điều hành?). Với các tham số trong câu trả lời này, tôi đã nhận được các kết quả tương tự cho cả Chrome và Firefox (sử dụng Windows).
dùng81655

63

Python, 100%, 225 byte

import requests

SEARCH = "http://www.bing.com/images/searchbyimage?FORM=IRSBIQ&cbir=sbi&imgurl="
THRESHOLD = 30
url = raw_input()
print "Upgoat" if requests.get(SEARCH + url).content.count('img') > THRESHOLD else "Downgoat"

Sử dụng tìm kiếm hình ảnh ngược trên con dê. Nếu trang trả về một lượng kết quả thỏa đáng, thì đó có thể là một con dê trở lên. Giải pháp này có thể sẽ không hoạt động trên những con dê vẽ tay hoặc nếu Bing bị hỏng.


32
Tôi không chắc về cách tôi cảm nhận về câu trả lời này. Đường biên giới hợp lệ và gần như vi phạm kẽ hở này . Hiện tại, nó đang phá vỡ quy tắc rõ ràng rằng đầu vào là một tệp hoặc đường dẫn cục bộ, không phải là url. Đó là câu trả lời thú vị nhưng xem xét mức độ hợp lệ của nó, tôi muốn nói rằng khả năng cạnh tranh là đáng nghi ngờ.
Hạ cấp

50
@Downgoat vậy bạn hạ cấp câu trả lời của anh ấy?
Ave

2
khắc phục bằng cách tải tệp lên imgur hoặc một cái gì đó ^^ Ngoài ra, tại sao trên thế giới bạn sẽ sử dụng bing ???
Eumel

17
@Eumel Bởi vì Google kiểm tra xem Tác nhân người dùng trong yêu cầu HTTP có thuộc về trình duyệt web thực tế (hoặc thứ gì đó họ cho phép không) và không thuộc về một số ứng dụng hoặc tập lệnh khác. Bing không kiểm tra xem, họ có tuyệt vọng khi nhận được yêu cầu đến không. Tôi đoán Người dùng có thể được làm giả bằng mã bổ sung và sẽ không thành vấn đề vì đây không phải là môn đánh gôn.
JordiVilaplana

14
Đó là lỗ hổng tiêu chuẩn có sẵn cho các câu trả lời golf mã để làm cho chúng nhỏ hơn. Đây không phải là một thử thách golf mã vì vậy tôi không hiểu tại sao kẽ hở sẽ được áp dụng
SztupY

58

Java, 93,9% 100%

Điều này hoạt động bằng cách xác định độ tương phản hàng ở phần trên và dưới của hình ảnh. Tôi giả sử rằng độ tương phản ở nửa dưới của hình ảnh lớn hơn vì 2 lý do:

 • 4 chân nằm ở phần dưới cùng
 • hậu cảnh ở phần trên sẽ bị mờ vì thường là vùng ngoài tiêu cự

Tôi xác định độ tương phản cho mỗi hàng bằng cách tính chênh lệch của các giá trị pixel lân cận, bình phương chênh lệch và tính tổng tất cả các ô vuông.

Cập nhật

Một số hình ảnh từ lô thứ hai gây ra vấn đề với thuật toán gốc.

upgoat3.jpg

Hình ảnh này đã được sử dụng trong suốt mà đã bị bỏ qua trước đó. Có một số khả năng để giải quyết vấn đề này, nhưng tôi chỉ đơn giản chọn hiển thị tất cả hình ảnh trên nền đen 400x400. Điều này có những ưu điểm sau:

 • xử lý hình ảnh với kênh alpha
 • xử lý hình ảnh được lập chỉ mục và thang độ xám
 • cải thiện hiệu suất (không cần xử lý những hình ảnh 13MP đó)

downgoat8.jpg / upgoat8.jpg

Những hình ảnh này có chi tiết phóng đại trong cơ thể của con dê. Giải pháp ở đây là làm mờ hình ảnh theo hướng dọc. Tuy nhiên, điều này tạo ra vấn đề với hình ảnh từ lô đầu tiên, có cấu trúc dọc trong nền. Giải pháp ở đây là chỉ đơn giản là đếm sự khác biệt vượt quá một ngưỡng nhất định và bỏ qua giá trị thực của chênh lệch.

Nói ngắn gọn, thuật toán cập nhật tìm kiếm các khu vực có nhiều sự khác biệt về hình ảnh mà sau quá trình tiền xử lý trông như thế này:

nhập mô tả hình ảnh ở đây

import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.Raster;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;

public class UpDownGoat {
  private static final int IMAGE_SIZE = 400;
  private static final int BLUR_SIZE = 50;

  private static BufferedImage blur(BufferedImage image) {
    BufferedImage result = new BufferedImage(image.getWidth(), image.getHeight() - BLUR_SIZE + 1,
        BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    for (int b = 0; b < image.getRaster().getNumBands(); ++b) {
      for (int x = 0; x < result.getWidth(); ++x) {
        for (int y = 0; y < result.getHeight(); ++y) {
          int sum = 0;
          for (int y1 = 0; y1 < BLUR_SIZE; ++y1) {
            sum += image.getRaster().getSample(x, y + y1, b);
          }
          result.getRaster().setSample(x, y, b, sum / BLUR_SIZE);
        }
      }
    }
    return result;
  }

  private static long calcContrast(Raster raster, int y0, int y1) {
    long result = 0;
    for (int b = 0; b < raster.getNumBands(); ++b) {
      for (int y = y0; y < y1; ++y) {
        long prev = raster.getSample(0, y, b);
        for (int x = 1; x < raster.getWidth(); ++x) {
          long current = raster.getSample(x, y, b);
          result += Math.abs(current - prev) > 5 ? 1 : 0;
          prev = current;
        }
      }
    }
    return result;
  }

  private static boolean isUp(File file) throws IOException {
    BufferedImage image = new BufferedImage(IMAGE_SIZE, IMAGE_SIZE, BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Graphics2D graphics = image.createGraphics();
    graphics.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BICUBIC);
    graphics.drawImage(ImageIO.read(file), 0, 0, image.getWidth(), image.getHeight(), null);
    graphics.dispose();
    image = blur(image);
    int halfHeight = image.getHeight() / 2;
    return calcContrast(image.getRaster(), 0, halfHeight) < calcContrast(image.getRaster(),
        image.getHeight() - halfHeight, image.getHeight());
  }

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    System.out.println(isUp(new File(args[0])) ? "Upgoat" : "Downgoat");
  }
}

Đây là một liên kết thay thế làm việc đó?
Hạ cấp

@Downgoat Vâng, điều đó đã làm việc. Tôi đã cập nhật điểm số (không bao gồm điểm thưởng cho hình đại diện của bạn được nhận dạng chính xác :).
Sleafar

38

Trăn 3, 91,6%

-được xử lý với các trường hợp thử nghiệm mới

Đặt tên tệp cho hình ảnh con dê bạn muốn kiểm tra. Nó sử dụng kernel để tạo một hình ảnh không đối xứng trên / dưới. Tôi đã thử toán tử sobel, nhưng điều này tốt hơn.

from PIL import Image, ImageFilter
import statistics
k=(2,2,2,0,0,0,-2,-2,-2)
filename='0.png'
im=Image.open(filename)
im=im.filter(ImageFilter.Kernel((3,3),k,1,128))
A=list(im.resize((10,10),1).getdata())
im.close()
a0=[]
aa=0
for y in range(0,len(A)):
  y=A[y]
  a0.append(y[0]+y[1]+y[2])
aa=statistics.mean(a0)
if aa<383.6974:
  print('Upgoat')
else:
  print('Downgoat')

3
+1 Công việc tốt! Tôi thực sự nên tìm ra cách cài đặt PIL trên máy Mac ...
Downgoat

Tôi đã thêm một loạt các trường hợp thử nghiệm thứ hai , bạn có thể cập nhật câu trả lời của mình dựa trên đó không?
Hạ cấp

@Downgoat vừa làm
Magenta

@Downgoatpip install Pillow
Assaf Lavie

16

OpenCV với Hough Transform, 100%

Ý tưởng ban đầu của tôi là phát hiện các đường thẳng đứng của chân dê và xác định vị trí thẳng đứng của nó so với cơ thể và đường chân trời.

Hóa ra, trong tất cả các hình ảnh, mặt đất cực kỳ ồn ào, tạo ra rất nhiều đầu ra phát hiện cạnh Canny và các đường được phát hiện tương ứng từ biến đổi Hough. Chiến lược của tôi sau đó là xác định xem các đường ngang nằm ở nửa trên hay dưới của hình ảnh, điều đó có đủ để giải quyết vấn đề hay không.

# Most of this code is from OpenCV examples
import cv2
import numpy as np

def is_upgoat(path):
  img = cv2.imread(path)
  height, width, channels = img.shape
  gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  edges = cv2.Canny(gray, 100, 200, apertureSize=3)

  lines = cv2.HoughLines(edges, 1, np.pi/180, 200, None, 0, 0, np.pi/2-0.5, np.pi/2+0.5)
  rho_small = 0

  for line in lines:
    rho, theta = line[0]
    a = np.cos(theta)
    b = np.sin(theta)
    x0 = a*rho
    y0 = b*rho
    x1 = int(x0 + 5000*(-b))
    y1 = int(y0 + 5000*(a))
    x2 = int(x0 - 5000*(-b))
    y2 = int(y0 - 5000*(a))

    if rho/height < 1/2: rho_small += 1
    cv2.line(img,(x1,y1),(x2,y2),(0,0,255),1, cv2.LINE_AA)

  output_dir = "output/"
  img_name = path[:-4]
  cv2.imwrite(output_dir + img_name + "img.jpg", img)
  cv2.imwrite(output_dir + img_name + "edges.jpg", edges)

  return rho_small / len(lines) < 1/2


for i in range(1, 10):
  downgoat_path = "downgoat" + str(i) + ".jpg"
  print(downgoat_path, is_upgoat(downgoat_path))

for i in range(1, 10):
  upgoat_path = "upgoat" + str(i) + ".jpg"
  print(upgoat_path, is_upgoat(upgoat_path))

Đây là toàn bộ chức năng mà không xuất hình ảnh:

def is_upgoat(path):
  img = cv2.imread(path)
  height, width, channels = img.shape
  gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  edges = cv2.Canny(gray, 100, 200, apertureSize=3)

  lines = cv2.HoughLines(edges, 1, np.pi/180, 200, None, 0, 0, np.pi/2-0.5, np.pi/2+0.5)
  rho_small = 0

  for line in lines:
    rho, theta = line[0]
    if rho/height < 1/2: rho_small += 1

  return rho_small / len(lines) < 1/2

Các cạnh của downgoat1:

Cạnh hạ cấp1

Dòng hạ cấp1:

Dòng hạ cấp1

Upgoat2 cạnh và đường:

Upgoat2 cạnh Dòng Upgoat2

Phương pháp này thậm chí còn hoạt động tốt trên các hình ảnh đặc biệt nhiễu. Dưới đây là các cạnh và đường xuống của downgoat3:

các cạnh downgoat3 dòng downgoat3


Phụ lục

Nó chỉ ra độ mờ trung bình và ngưỡng Gaussian thích ứng trước khi Hough Transform hoạt động tốt hơn nhiều so với phát hiện cạnh Canny, chủ yếu là vì độ mờ trung bình rất tốt ở các khu vực ồn ào. Tuy nhiên, các vấn đề của cách tiếp cận ban đầu của tôi ngay lập tức rất rõ ràng: các đường nền nổi bật được phát hiện, cũng như khuôn mặt của con dê trong một số hình ảnh.

def is_upgoat2(path):
  img = cv2.imread(path)
  #height, width, channels = img.shape
  gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
  gray = cv2.medianBlur(gray, 19)
  thresh = cv2.adaptiveThreshold(gray, 255, cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                  cv2.THRESH_BINARY_INV, 11, 2)

  lines = cv2.HoughLinesP(thresh, 1, np.pi / 180, threshold=100,
              minLineLength=50, maxLineGap=10)

  vert_y = []
  horiz_y = []
  for line in lines:
    x1, y1, x2, y2 = line[0]
    # Vertical lines
    if x1 == x2 or abs((y2-y1)/(x2-x1)) > 3:
      vert_y.append((y1+y2)/2)
      cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)

    # Horizontal lines
    if x1 != x2 and abs((y2-y1)/(x2-x1)) < 1/3:
      horiz_y.append((y1+y2)/2)
      cv2.line(img, (x1, y1), (x2, y2), (0, 0, 255), 2)


  print(np.median(vert_y), np.median(horiz_y))

Dưới đây là downgoat8:

thrngoat8 thresh cạnh hạ cấp8

Đường viền (mã không được hiển thị) phát hiện cạnh trên của con dê (cột sống) khá tốt nhưng không có được toàn bộ hình dạng.

đường viền

Nghiên cứu thêm: OpenCV có tính năng phát hiện đối tượng dựa trên tính năng Haar thường được sử dụng cho những thứ như xe hơi và khuôn mặt, nhưng nó cũng có thể hoạt động cho dê, với hình dạng đặc biệt của chúng.

Nhận dạng tính năng 2D có vẻ đầy hứa hẹn (khớp mẫu sẽ không hoạt động vì chia tỷ lệ và xoay) nhưng tôi quá lười để tìm ra OpenCV cho C ++.


10

Python 3, numpy, scikit, 100%

Mã này chạy một trình phân loại hình ảnh được huấn luyện dê dựa trên một tên tệp duy nhất, in ra 'Upgoat' hoặc 'Downgoat'. Bản thân mã này là một dòng của python3, trước một chuỗi khổng lồ duy nhất và một dòng nhập khẩu. Chuỗi khổng lồ thực sự là bộ phân loại được huấn luyện dê, được tháo ra trong thời gian chạy và đưa ra hình ảnh đầu vào để phân loại.

Trình phân loại được tạo bằng cách sử dụng hệ thống TPOT, từ Randal Olson và nhóm tại Đại học Pennsylvania. TPOT giúp phát triển các đường ống phân loại hình ảnh học máy bằng lập trình di truyền. Về cơ bản, nó sử dụng lựa chọn nhân tạo để chọn các tham số và loại phân loại khác nhau để hoạt động tốt nhất với dữ liệu đầu vào bạn cung cấp, vì vậy bạn không cần phải biết nhiều về học máy để có được thiết lập đường ống khá tốt. https://github.com/EpistocationLab/tpot . TPOT chạy trên đỉnh của scikit-learn, của INRIA et al, http://scikit-learn.org/ sóng /

Tôi đã cho TPOT khoảng một trăm hình ảnh con dê mà tôi tìm thấy trên internet. Tôi đã chọn những con trông tương đối giống với những con dê trong Test, tức là "trong một cánh đồng", từ bên cạnh, mà không có nhiều thứ khác xảy ra trong hình ảnh. Đầu ra của quá trình TPOT này về cơ bản là một đối tượng ExtraTreesClassifier. Trình phân loại hình ảnh này, sau khi được huấn luyện (hoặc 'vừa vặn') trên những con dê của tôi, đã bị vướng vào chuỗi lớn. Chuỗi, sau đó, không chỉ chứa mã phân loại, mà là "dấu ấn" của việc đào tạo tất cả các hình ảnh con dê mà nó được đào tạo.

Tôi đã gian lận một chút trong quá trình huấn luyện, bằng cách đưa hình ảnh thử nghiệm 'con dê đứng trên khúc gỗ' vào hình ảnh huấn luyện, nhưng nó vẫn hoạt động khá tốt trên hình ảnh con dê chung. Dường như có một sự đánh đổi - tôi để TPOT chạy càng lâu, thì nó càng được phân loại tốt hơn. Tuy nhiên, các trình phân loại tốt hơn dường như cũng 'lớn hơn' và cuối cùng vượt quá giới hạn 30.000 byte được đưa ra bởi @Downgoat trong trò chơi golf. Chương trình này hiện đang ở mức khoảng 27 nghìn. Xin lưu ý rằng 'nhóm thứ hai' của hình ảnh thử nghiệm đã bị hỏng, cũng như 'liên kết dự phòng', vì vậy tôi không chắc nó sẽ làm như thế nào với chúng. Nếu chúng được sửa chữa, có lẽ tôi sẽ bắt đầu lại, chạy lại TPOT và cung cấp cho nó một loạt các hình ảnh mới và xem liệu tôi có thể tạo một trình phân loại mới dưới 30k byte không.

Cảm ơn

nhập khẩu dưa chua, bz2, base64, numpy, sys, skimage.transform, skimage.io
s = '' '
QlpoOTFBWSZTWbH8iTYAp4Z /////////////////////////////////////////////// 4E6fAAPR
OCLRp IfAbvhgIAAAAJCgAG68fDuYNrAwQbsADQAKBIJBITroq0UyRVNGVqljJVSvgAAAAEgAAAAA
AAO7AABugXamjQYyCIABQ6O7LEQ2hRwOdKSFCVuGgF1jBthaAUAAEgKGLVAAAAAKKCVFBIFEFKVE
DQNAaNPUGjTJjU000G1PU0ZAaaGJoyDQaDaQxPRP0oZpNo9NRGaJtRoaYmmyammnqGAjTBNpG1Ga
mT01GRoemTFNnoRNPZCm09pmP9VVVBlIgAAAmgAAExNAaBo0A1MA0ZAADRMCZoAajBNMGjTSntAC
YJgGiYJjU0YNTTCYCYTANABMATKHInox / 7VSqoZMgGQaGRoADQaDTRo00YQaAGgAGQ000yGmjQNG
mQ00DRhNADCNAAGmTIZGgaNGmgMhoZNAZDIIp4EBNACNNEMmhUjTyJ6T0h6k9qnqbTU8NCnqDaTJ
oaabTUaNqG0jIyG0T0ID1BkaGj1ABoMgGgwIxNAGhkGmTCZA0Ghk0DCKUQECYBMmIEyJhlPTU8k9
TGmpP0NNU9tRomTaU9PSep6UeIGGSGJppsU9MTKbVPyFPZMU8ET9QmmnppiJp5TT0A1PNSeJknpH
qb1T1PFGnqeqeNTSemyaT / VUEKiJAQp4JtJ6iTZNQNMgaabUBtRtTymxDUaepp6mgemp6ag9I9Ey
aaM1NGQaaDQ9TNJ6hoDag00PUaA00PUB6gNGR6jagANHqDT1DTTI9J0gKvsPxi9r9nnM1WbDVUTR
nBgijNiWaqCjE4kzhxREVREZNmqgdLCqGJUXEg0K0IUotA0AJiVHEoUpQUI0CFDQUFAlI0FUjiQc
SjQA0DRTQI0jSJRTQLSrSjUQlFBRSBSNFBQAUo0lA0CYjECNjAjiEaVChEKBKUCgxAi4gVxAA4hQ
cQABGiIMAYEDMI90oGBe6yPBxuR2XhdxeZ1XL5AOe46 / lgb3BhDEJzJA3cev7vi53o25xTVTDRTL
S1W9eT6bsd7nyJqit + oxYIxWMYiKoqLGDERRMbmDk5 / f6rkb21xwxXFwxJYkqLFNSVjGDBjFGIiE
qiASEhEiLteHuvnMwqrqQgKhgZCZiYGIVCJEec2WyYMxkzjDibGEznHXdX7PtN84txMODGGnHFxY
GsFUZxYzGSoxZjnNNLO / 3fouWnGjjcYxnGCc4xVGycVFEZjDZsNpgzOM4UxIRQSGr + hhCVYTQEJB
MhACqGoDJDAR + C + VeBCIQEqhACCRSMAEqiA0MARCEZiZkNQiKEJACuhYhx6tAQhhet2tXbimsqnn
5qIY9C5JNHDqZp2rlRGwrWGuGgdu4FIYehsHhUKrgtTZWLIJqoOGsaUi5c7iYp2n + 46rbNtk8pSy
TJoqTh822poWQW92oaGuNk4 + Qil6VnzEKp6Lla + yUQqzH9N4p / vcI1WYVfBWLk53uwVcjn / iaf1x
kZJrY15LvF3c6bDSd7rtIF / CIeJ5ySSPDS8WpbhSth1jnyu1DFRb7ulLM6NlFMEVOCorVWdxjepR
5Nc0vgBvyASUIIJt9qydSewF7mdm76qnXx7NXCsl8ZDDG2 / 7KhXbsv3S1dTtXOitVYaUPrsnj + nG
R1MPnB8p7Hvdwe4eXxf1Bf39iVuyg9r9aweH4Ht / NfXOQ4IJ + q9UqxkeHy / Br1ixpI39nqf5 / 4gm
+ LgfXIgl7f372D + vf7 / 5D + t8jLCs + H23tsPj / lnZBkV + Xn / mfuvf + 2anyF + G + bGUypcqKqpb7iCo
QlBCSaYTfNYNeoXO19viV + uYu6lckm6OXj9Tp9QzdR204Lp87r88k9ULU01rhNPleSE5XK01Nht2
wB94gHbgH5aAB / 4hTt + y3OP41ivChK2SdsxThs4cw8p2uVsN5FTvdbYyDqkHKOdv6MDXJtk + fP9U
5DFrCIhv7UQqmETgJWZWhQhDBUKlJVKRuLBari0uxZtg9q6L3K42KgbA1aXeD3ypsAhWxqK9TK59
zuFDq1sYAWeBrNuydhlVPhwDoa7rs0xZkRXtSwuyYXtqIGsoWv3eglDKBjICrev + t / pew8 // j513
S4f9JIPxCWiAoDeb + iULXivpuL37uuEfiPr764B8OuKs1SrGVPUwelyHbu0yufCuMGLcP / 3fWryq
1UsZhJYJVQkrsEZBqJpkqWQiaYqbW9MsHsp75bTgxTNiy1cdasS2yU3GLG1jf1ajXwKd + 5HugAoU
tkoFOFTCSlQpUQxsyVjWZPGsCg9gt9j818V6Kvl7v5rK1tfoqfGfF1VAAENVQVVB + TUgAKqgAArd
D3XFc7OPq9D / bjG5yjUJeo + UtdmF4WweIIIipSUqVK2ISSVr93 + lkXLVyElqLZPL12cp3sc1CkPL
5IwHHuctF9lda56rrWDJy / ueRIKFF / fVB + EAAlCWZzg3ywLIOUexFPhVz68zMJ9jK2cpO2Kkma3p
StTr71R0nR / Gqfiqg8EojIZ3LNE7UrqlPVIysrlogNqiJzimFb6yLlGnVjHz2EdpNV6XZ8iv7IdT
nN0ut93cJpaqV0cEixL2TzSPqmoXvqB6IKDm + qmocLKnh2CWwsyqsMHtlV2 + rqNzX3nVoN0Cg6vL
U2OQyZ + xMs / gMc8yPKp5AIPqjjxNohmUc6ulA8IbleVQ2twH / Qc + H3QukwweIdinUphR6cPtB8oN
K8g / jbgfO3A9NhBQDKIg5IFDqBF2Yg / kQT0lA9NUPUVfVEfwefpiJ + hQ2IB0oDtETMCZdHXCfrQN
qrthLhD0RNcJ6Y9EulXUgXS + u3LqAPVXav7EuHVO3DzA3D5IeUZxJ4DyIIPZ5HqdwIIAjH3M3O7T
zfUe5873xTd7r3pwJvknerhHzvPn6vzoOpfBAxna5nUVkZ3qsbqsQFQxLQ0IOKkjliCAI5znlbm5
ub29vY6oAAAAAAAAAAAAACqqqgAAAAAAAAAAAKqqqtGpqaM + fXWvZtXPp19ObTpWRyVSVzSaTnSZ
ISFlhCDkJ0WkkILE5KpK5pNJzpMkIm96uSToJKUXRg975M0XKsINJzoLBlWMGQ5RR0nKkFlFyRjJ
ISi6MHvfJmi5VhBpOdBYMqxgyHKKOk5QEVdE0FESD4xMmcIxOCC5hcb0F7mAXSUBk6EEkTEcoC8E
QpGkCSBCaqzovVoRckouU1WMZM95vNpRIYxVQaAgxG50kKDifCRxkiRWKxU3szGLmZHqkShKT2Fo
SIIujEYQg54EMjYyhJ5RKKM2hqbDJmxkz60YxYmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYygAwAAAA
AAAAAAAAADGQAFVVVYAAAAAAAAAAABVVVQAAAAAAAAAAAAAGMYxjGMYxjGAAAAAAAAAAAAKqqqxl
yZAAYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABVVVVVVVVVVVVVVVVV
VAAAAAAAAAAAAVVVVaNXYZ9XJsNOhzoPjATZ7gjJHGZqZvMIwUCNiA3ON7mg8lirSKUQUpMTI0ZQ
NxorCSQKMFRGdFjaEZPhGEoxlKUgAAAAAAAAAAAACqqqgAAAAAAAAAAAAAAAMjNnzZtbNq6 + jLp12r
r2pm17IyPWUke6TzZ7lg4jfIoCcieoRCAEiwesXIqSVnqmaamnS1s + tra2wz6NGfV0Yy5cmXV058
2tp06cYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAxjGMYxjGMYwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACqqqqq
qqqqqqqqqsZcgAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqqqqqqqqqqqAAAAAAAAAAAAAAxkyZcmTL5X
UABaQRUCkFAEpBFgkAQi / yAIiyQorG8kZN9kMZMAVA1v18dKaO4pB0771qIqBiQVUIgVU / 3hAHaM
ggEApEkkXUCueVjqIqwv0JBQVdUQaqXTh01SUQosK + NiU2qmwMHABALMSQ + BUXW + 7Xr09DlfqrdX
/ 939Xyc9YbJ / GjfTHd3mflYe8dzKSXup + r / HbwMZ8arVvHPdveWSm6FplrPLVmr2S843G4vE5O65
PJ4bC8DU5Luf + 6ve / Xp0 / g6un0Hj / Ty0fn2O99Haarbd32V / Dny / Qc5sNf / zt7 + dwOVu9 / 5Os2eg
0vXc5p9t4dmD1nVd / lairac3oOe0vZ9V + fSdb + LsOvxsPp9V1Gn8DR6 / Y / 7 / prP + 7La38WU / 06fv
fB8TVaynfbXa6qUu6xdNqP7 + FLY62em1Wnydnr9r3vjbDxtXkweFrtT / nW63X6zw / E12s1 + Vsrk /
H2 + P5HkY97JyLvk5F6ud9cu5OTj3NtSvbUrsvL1VdclKMCEI / kz + htbPr46uEYwjGMeEz24bnash
zXEx3HMzQQZAQYBB9WpqbuxABZyiDy5zuTwGgskeZ3vWc + ABzZFn1QCDPvZ0J96TVM1ENETFMVSQ
UxNFVVRK + 690eoABfv372329iVOAmoTnKmXpwCVlmZmoABwwAAAORAAzRmgM6AZ85kAc2A6TpQ0Q
AAAClc5KO1AHe90CScngj / ABrQBsQABkXAGUWSrUqVKl9 / KLRiBAYDByIgJv / fkVEE72ARUN6QQT
av4jrx7Z + ANFQeu4oaOQ2IIM36MBCY6 + yU8Yn97qjqIuOZ + 9iKAou4t0QKchQhdMMYRhCMLUcv + i
EQABvlVN9lZZYknOaiSc9 / oX6WU4KgZgAAAAAAAOS + kDkWdAOdAAwgB98aQAAB + 0dmnKykqA7gA7
w7yc1kqA8EDXNWbB4oANoeQLuMAF9XIowfMQzlqMIWrUYxtWoQjCNq1CEIxtWoQEKRQoVCgAKBEp
QKBWke4kA9PC9hAIHEkBD / IUkD2TCAb / pcCjmkJd2AO / lFXsIR35QfWwi + hkF9fKi9rCIie4gRfE
ym3CH3EHl4A9hKhxJ / BgXBwisStCQLDeYA3MB6cvZLeLKyyysFJWKUJMzOQHtgAA4gA + UAHIB9EA
M3ywBy + eAAwh0AA6MAAaU6tpQkUTAAArsropQAAA14AAMYAcbi0uNS49KlS + / Qygn9okGIUPw6YE
HpA8SfNPy / H4T7sxEA7lBBAPSIIKtIVMa6caqJDD5OfnbqJb71tVM6zwsIQAUgIwjvsAywAMqeVX
ve / 3pznOycydJCjgZyTUAAAAA + gD6gDlDlA5YDPAHOgAYTQDog6M0QBpANIB1z9llcp0nR2juO5A
AqropQAANca4P / DDADGACtWDBhnIQjyV3R / 66ny2rhCMIQh7rcOMh + Hynd5yMPK5XGdbifY0PcR3
GEI6fh9yjloxhCFqEIQhDeoQAD0YJX8q / evb4nOY3dZSk5qMzSmYnOgAADh3CgOJAA + eAcnyYAA5
gAz4wgAHSgNH1BogAFlcp9lMHagAWJaidO + AAAAAAMYACsGBCHpIWoQhpIRhDP6HjctrOQ4o6Lzb
P2RpiYdZjQD626Ff / PHsBn37P5PufLqbcUiBgCMIb3CAG6gC / VVOq9esSkUoSpIcDKyb3GZoAAAA
cYA4sA44MAAMAGdObAwQYQAH4OnAA6sdWDsHX35Uk7GgAAJ0lJRqQAAAABdumMZDbAKxRgxhnIQj
nd0ydDouH8vuGWtQhGEI6jwOK7n50c9L + 2b4 / dPObGELUIbrGEY2oxhCEN5iPNAD1QXr053vTWWJ
SoUskoK67KSAcGOCe + AA + IAAAAPrAADmgAMIB + M6I6YAAdUAdZRKnYzoDthpgFKWUkoAAAAABcu4
wAFaQwOWhCEYQjajGHm / S8dGMMH4cYwjEqlQCFz / 4edmzVADd7iqXwZpGvJyp7vSne5fDfw4NF8z
DLQjGELUIwjHeYwAADb0pelJOe7ybtQr3idApNwGYAAAAAfHAAAABmwcwcyHMgMIHPujB + UAAaUA
TlNKgAfy0wEpf1SpQAAB4oABjDGAVF9WKMCHFWoRhuXv7UIxhCEPHtRhCEYww2BF2WXkBAfUgEZs
IrLoyRRB3bAo6GrNSCDMZkPwHld4ZXqqfWZHDB1X8PQ4ftgUL2AQAJykYAAZYWWTy9 / fJSpOc92m
KTpve9Ue0nOlFAAOGAcJxYAA4180ADNgcqAc0ADnsIAB0wAdSAAT / dZOUw7XtjtwacUknKYAAANg
AAMYAOLS43x0qVKl2ZnoEoqc2QDW8f + sTtv / A1AIMUSdJOliTgaTCVQyOZxmCx6B7fdTji1wIOcL
QRhAMA0qVKupUqVOAX / V36qqqUsnPelCuzfqTy4lKlJ0ODAAAAAAAAfXA5MAwQAMJz4HQh0gAAAC
yVkqKABpgJqamlGpAADXA8YAAxjyQF9WKMCDkBWBo / f3nATMdNqPaFDUAg3zQSIg + lM20pcyohl9
R0H1pgoVnawZP7O20Wvxf2LML7Co6hNxCoxEEREIRjG1ahHfoQAUpSlKZErMmyuuVlcrLLK8zfvV
11VZV / 2d + / Vl6qqqvd5iqqqqqrhaqqqqqqqqqqqqqqqquIqqqqqqqqyePyc1k5OTkfLyMjIyMfNY
/ KY + Pj / au3bt27dzdy5cuXLlzBuXLly5z9y5cuXLmguXLly5tOh2nRbTabLF / Nh7PF6XF0eLi4uL
i4mJiYmJiYlvY4eHsuuw7du3bt27du3bt2 + 3t27du3b4HA4HA4HA4HAu9rd3d3tLu7u7u7u7v2N7
7G93u93v1 + rB5b7eYRBmhGtRBsKy / GX7nOB1 / E3 / qXrb / 3FEEsgr3NOugQYgYIUoKUpDoMnMf9JD
lIjzOcRB8V0nUZ / J2IjPhEeewNb0JbaLYXfo9aPzTK2tiN5ALOEUiEbNlrUDRlB1MS + eEEA + BDJZ
+ PbCQi4er6zV6K2iiCwOAQHKAQEIQIgsK8HQmk + 3XIg4AbHDyyj2C7CQc / V3ix6TAb7qDRb / pOt1
ebs0bSBiBYgWQEG0bTBQpV + hi7qnVA6OEHS20 / p / 23o0fEmnxQ1qhXQkQrW1g1sHjQFrLvb + iAWn
lK9nsvYQQqUWDrj30rLLFl85s4pl / CToEB2gAIQS7ZrwaSB08E27237snaWSIO7jXauo4q + b4OeE
KpUKxq14UISbjbs2RBAPUU1ezYCbpVcJlh3K9CL7 + BIebaJl1OUvpTI + aCSVpzU + Il8r4GQDpJoG
gGgR2en5fPQIPnu4x7XtkzByrR1QKTsheetMNCQYt0AaIlc2aEEAs + qCTtZfBwYICmu4fpDGr2Hjae
psCC2AKD6apD39bTAGwy + BZPQCAWOGWUaOFSbfCbMAyqoOAQQ6SDoATyAMWOZrG0hbHBBALXsyTC
ZJA53b9jyNZQ5HHH2ZGk / 13f / C + I / ZDte08YgB0kqUgG7pXT1ABAMX41Lbt4d1gi3BVNUKwAEJgH
cMJzQVfUq / x8 + DBFgv12VXO1Fpoq5i7xXVgVAAuQC4o11H6opZ07GzB1kExvmeWckaqbkCRU1iJf
Z9gDVniZ8XUg + zZ2lCTCU5qcdLqgrZ84SqB + QwNCdQVw8ADECL + / t8zQ5LrNT52orqvD4m6lPzd /
YyoxYg4ob1W / JpNtsPQ0XLzgZ0JpghiJlAIcxjlbbdBBrtkMjU5 + BG6 / xqfFgvYmQAvbmxoIE / cd
BsOq6 / jpUl4ocf6meW7vnUb4YhSRX4MLMYHhJd9wgEGFLb6HBn4AED58IDj9n4vX7m2oFVibn7IE
/ RTRnVikkSXY2vf / PBBqNDu / IurbDfSqtJv8Jlu9zNdPEr / OYWQgrECDIzfa7rEYsmcgAJgIADr6
a0BBzs9qX3KO1uM9LgaY4 ++ vIxTUXMFjPWNf / n38HGXqT338kv9mub5gWYIhjiEEDd9VS / QgBAP +
UaOqjT0PBqd3W1BPQqlPNiXksoF4rxC9wqpwa6mmggb53q4Krla2yg58EZ5RfgS1wDIgOADyo6q3
fostZ4HbsAAgHi0VzeKH / GVqr7zs36oA4UJLASwUkjJSX9EH0vMrq4AQdzftzQzEGxjeY48XN7Ty
9eIT2vRrwdhb1lbJljEebtaNNsuay9FQ0NROIeNOzwh5q6ryfpvXeFFDpIApEPrRApghYIiEFM32
n1P8enSqlVMLPwez / + 7nkJ4qn04P7wd / 3UgIYz4JAQ9LZyKDz2ckVXrtJc3PJ23yu2 / pRB / VFKF /
PAnQeXIIa + BU2EddC7OBF4kAOGhK3F5nm8SACAVVZvxO7 + WQArXQrfXwkJA1bgDqrQsJlycegjze
PWc8RzzpycDyyCAe9lBwpbONqF3TcfVbssZBWPyz8cvfwXwKSAUhiQm7lasRaEEUiBQv4CRCK4r7
0 / ZmwmS5Ks77D9zvJPwJPrQK5P7QZpAF4c2zheVZwLVWQE4ke22p / W0HA3mMM + PEpCsluAVqaYux
hkHopROiQKJgKQH6Q5nUHhx7f4fynJHZ7fv + NYbllgCn / cNUv7bFd8 + qFgeAvwB ++ ga / JVNTGN53
IB4WRpQQoiVv4Q60XPHXjm IfMQdt67x / xno + j3jw8oPPoFGJxUoBg3qTG2R3KnRoEz3EJBVwrSlW
MSllN0Ngn4X88TZSSn4yioJoJgwC9nXql7l68n50Vw3ZeHSYAIB6GcHhVyOzlclfgFIXgBwAUD0Y
qE + y4AQ98kOYiVVDEicHJ7vf + f / 6Pgus8Aem43Udv3PNO76n0KYLyZ307TUBna8nIWynQx2oTMU2
DSCW8ItuBERCQQo2 + uuJ1R6nNjqxu / 4477i1foYXNYL16lbIPJgNFAcpJfRZqXv1an470C2sEQpa
qB78062iGy5rWmC7XNTOQxcOtlMlzPAzFbXONFWMAeiwgicygj / F8w / kEh / BCEBCCQe46qXWreFI
F9y41ErQyV + zGVIHdiQ8IdgeFAA0ENQYGGVvxJAfiSfaWnSggzfIveHGXibYPW7g3HaVONwuUpvX
+ TONfVrNC0QkhtuZpcGy9yii1YMQLNs9b6FS / J6TlPa2Vz8HueJYtMxYgxlY / Mxw9k5IIDkEFxsu
5pMlm13gS5cnrZoLfi4MJDy7AhQA7ANx / 1w4ckJIIn1dz86i4qNLZVG313vETqtgCatnCWfqa3 / V
aiFaoGPVKE5fBeh5cXum + GP0Xfqs7d84PpzfD + lVlIIQQECDekA + 1 + DmPqshl7IBv4LPAN9U4Hv7
kyOuussZHkeXSmLJbEG8AN4AdTJ8SHas8Lh2FO7IK8BfiEAB4gvFuCYAAMyCKwAWXxhlysSbKCqO
X5oEwpblsAcWnxmbYkhsCF0JLXTv6LC + L1sfO1IamFQALWhg0BKtHIG / pvBjlrCol / RGt72YlSDM
KgEqBPTxHR / 7gUAYIwM0ur / 11xYqAPq2AWj9vikGf8kgnEZfBftker7vGEYN54bYwDwMwPr / tvqe
78KJRD / L9r / 4vUG + s7zBC + skgZJj9JWq / MFXMd + t6sAYegSGJ / eoe4SFUEahIxBDBTE1BCJREQVU
U0UjMRUVIxMyITQjQkMTAyRFUQSoRUTVDUSECFCWoyBFIyERREIlav87qAiIuAhiVRkggn2JmQqC
mggioJIIKaihqQIgCBoq1EiKJoimJCBiaiKiImZGoCAlsO4Q4pEERVJBBCI / bsYKjMokiGDVMgMx
EqsbGCiCqZqBiZMpmSEjFX9 + Yie5UICUkMTNDEEUEGpUQkQkU0QCIiQqs6pvC42JIkSiuAMLIh7h
cZKxi5zGRmbjBlfkNThAh3PMLQJO0kJFVCY1ZjISNVMFUb45gBSU0FGZ7GfzasbgNWogMLEOxBiA
3rG1wILGbnCpq4xVjARnwHiDkCwWAfxaEYGKrctSJxcgkTHw352YiOM7UEkEEZEV5xcYEqgL4vLJ
lQfG5rWIQgJDVv4WZ0YH / UOBKMg1ICQJ0ScqApiagQi9UNwQOy2OOgHJgSAiipcTFMahJWqVEPAy
OgyCCIMwImrAQMwd8AsnblR6VGR1PQzA1mxoQ1UpndpufbhB + JREmjK + ZhXCwnQCQUzyo + ux9AvZ
UqRpnWxAQiNeRA4T0JrBB3hgs0JhpI3389AitYytiEql9bdeYIA32QwUAiJqUTuVAMFRW5ArSph
X2wycKGIQL + 9E0FImZkAju3G9BgTj58nLbRhhLLaavCpqgl1lhwYHDMQ6IdqAJEDXb2mC1DAiQwu
QgG3tDdTjjq2TxeQQ497iMECvvmdg9JZvQQiuupKGgwcAkAiQhiRAICJkBCAliRoQXZi + 4bX6Qqf
54BVUVW3svV1AAGoDVQahr75ooWMQGImINv4HV + WYAztv1YFAagjjqoR7LekYVBEc / tyMXCATHiN
QB24EH3ogGK4HUFw1QCh9l + zAG4DhDKul9eOWUwAFzoYVdFIAuEKpeV2N0bXVBO0 / pp8g6 + hDST9
JX3d6Pdlm89PwsACoAq / D8FdDO3hpyAAAKkpodVQCtghHXJ2RErK5wbs9XElajJiizuE85V + ZXLd
Pyvy8xJOupddZ5jUTHTGEXWTNrTVo1k / u32XuDO8fpJRFzX2UKHpyclub3QmrRtnLDzSjvgEvvB7
q4UBLarBSmLSu2vTbrO + ZSbdTc6xrbEWwt8 / 5hTso2Ra / 0agqAKv3nwdsPoXaRpJHO045EGgd72y
WrVszfzjOcVKkDCwEOIem7nv2gYPreIIBQhFovlA5DCNUYscEiTK / 4V0YQc4zKxElKSGrEyJBRhK
PAJTLfnOXThkGrlpBRKpW / L4WpuVL56myXL4dfGxr + vy6pUp5lp8s1 / 1ouKjtqrb + 04ioBfm1QTY
SIn9ANIpl1WXToEahjlGBu / sZ IfKlLC8pB0gZbEbvzUFDMBqCIh / tfpxRwgnx1 / 0uHx7RPieotiQ
BYWISqFAQhLiZnVVycI8REQ0Hj7lTBFPuQjs + e96w9Ab5IiX38YHg / 3D50OJjzJLSQ7bunfZDrrG
EZn35Y4fYQOEYd1c5j2D4nxPMEKJfASSWsDZqBSRwqEYNCt + 6A3vDCJarMOHPPGt513RieQyBFjJ
Fu8a7CsC / pILluBQEK4XWubGgI + Wdp5FnlHAGiMrrzB4ZyE2tsGErymPlkGDldc1J56XsL3uXUGN
4DjdYteEsK6aeWGMHQvhmLq81RyULQkPDuY7gaQmBYkohgb3TU8TrR5gannWpg + WTydjeeD3uUNA
2z63a3xxMLTHLNaIGAYkiPGHTIkiuaTyjnXCZcOvY7rJsRK / kyXWF1YxE63khaonFdmIOIZCBo1S
8dCHtB / bqoGF12thHvgxOedj4ypXY29TNWidorby8bsa3O2fAMszfcuZdsYrMudt7PnuznKXFGfC
bs9lNAERIRIXFE0ZCnSD3VOodpzSGr3hO1zz2dgHNH8x1rpXbTOd4vwiltm22MIboTvvrrnaMgO2
aUPDivhZZyHjo1YkPjedqKEBPwIL1YXRJUN4K3AIa7Q1hIQhJ8H0mrnO751mGYvCvCzd2vFl2Kdz
OdQLw7uFY8JdlkTe6SrYxCCC0N + RR6sLKYFQXlbMGu3PePLKtVuWMIndDDyJhyYbAjMxJPCltbXQ
dCxqKt047xOWRCvM3MGssh3L0aVfDoQa9SUWfXJ2 + tB1ijxCMXFzN68Awy42A7yi6e / I33xXYdoT
Cum8d6bbsI9eT8sLTdZwmoT4dvbzhMccnztjnbArbS28KEPdhw2LxfhaIiQwEdrrGa23skoq + b6x
yQCRmx8d4NB4u7B3d + 1Ad2dt4TgUDHclmXZmD548bQgbpOTc + h89SFWFt + / dEzQZAb3K6b4FHr0P
SvWlxxUdgdRuFlIZb511xtsmHbaRIXHDLYa6LDjd2dd + XDnae3fkT + RhowXYlgvFLlArArdxprHB
2ei2bilLTbbjnrpPpjG4u87QzjfHDG2PQ4c + UoQoPQi1GAhYtCooqWg + D6NHfW98ZvmkXajLdOVL
OaV6zv3Yd + UOljp7RCtbu + lqpqTkvZOe8quNevfvRQr28tcNtN3djfIsNOr9N9rZwMCI4AwwZY3r
Q91OyY6Q0jpdcnJHNGg3wySm / Lpkcl48Uvzz23RAN6SUkZt / CCivGGMsQy3pe7grdOzhlr06hTIL
77MKXMyjnhJCpHpf0w1vhmIcRDqWPZgZpHY8hztyj35vV2lIQA6cuV1fHcdfO7ud3c9m8Oeuwhll
iFMK92ZjaMsN3TVq / G + zXvyhy3JyyyfQuVu2Y5gelrdnZ3T7Z + Pbj02HeA8dy6lvQXj1319C0s0G
zbp26Wd81DXlZ5Y7dl5Wk / p0xw5deRdeuXVvBQ7bKWDTinWO ++ za9Dl1UuJXX + V6 + RKp7Bfv58pv
7szEu293TG0Lru9g0jod / fLWW1A403 + VuWVfHw0vs6FXdDJewpvINawyIumNm3b3ZO6eWG0xo1XE
cJUttx1xnV07u0516EASDuy4aEZdfJsqePd437m32UG / y7e6mW7yV7hDndG5PDC8e3m2GEOImshk
XECUiDG7xwR1pC / ciBt3gQPtrMmIQ7xRKGCJWOC3YQCrGON3BFqQEAicIEIlzgdVVQBVrmgd4xAR
AOpkqZKQphqvHn5Bu2ivV6CMZaMmkoGXCUFcRDC3sK5VM2QUZLe5VxQLXLXTu5W2B4Bj4XePi01m
5xwxtdx4U8nrloM8OnjTyV9T35WDaCCGu7jUmYhk5SZCcUDIuN17rXB + c + VqCqqoB93 / 0 + AXy4cx
I4e + q + Rd + K30f + 95q4G + nT4Rv2MSf5wwSskQvMBCgTSN4jJ80RzxSTKq1NU5AFVpsg4AW / CmH1Re
pH1Pn + flms88wr + lKrN + 5N8RQXZfBc / TxbCjqbDwu3S2f3kk7C12cg / Cep4AOctOLvDbOWWGeMx7
LoaV2y1gWvwu63hPC6q4moW6XZ1nyryWuB7wZLgy3EDoXaaJYHOuxlwvcm6utwbo9q8DXKOG22mG
T09MXGGAxGkGt5ZzkRPtZTqhMYNi6l9j5rW / ohKV1dU3mteKvfSyL3uC8mihsFDw1jCt9bHS5ZQa
VIM05IlNE4ts2rGNhrpaYNzWnPme784eXaqimogkoiA + yxCQQwwGC / N32IVAM87DPdj + NQHqb3XH
MW + GtR3ZimnCBDwLaQX93rD5D6Pw4spVuZ9JRMjI6vQH0SE0jBgdweHClL7KNYVAQYm0XXUBozO4
mthCt0gUb7K4vrlUpkjr / isfW5TseFDnDKusXXndg6ulr2yuvtJ5MkBrxMKWmN1uRWDgqnWs8mxM
67xweqQmWSTuD5b / OH8o / eff + 7T / 39M37r + R5ZYZ5es29pvL0vZ7ezGAxGQze04l6pvaAIfElD1j
uyCH7BJW + ld3zg5AvvlZ4z + D9K64KWyiVUyrs0xR3pejvdT1tL7vah6PmZNWILx3wpnT2J2 + w9o9
9fCuoRHQO0QLlG5 / peu1W1 + 3aXxkPXmHfam6KyERpdVrPu5pnGHOVOc3WcQgcPaNzxtyaPPLKTht
7DHvt9q0ekL9 + WEluHldE34YQEFrKwd2PY1dpTRXuZAWFY9L8MOodeuGD91x19mmWSdmA8DDQYZZ
5SVe / U4Qz7cGvBwR8Onst + nLN9d2yVrySLwjTfAE4XUSWoakBBkcOFRabcn6x4dkVtBu09nsG / fo
wdk6w5YLFCjQzPZd + qZ4boVhDVya8A7t177LqyDwxCN9cd / dHbnJ2kHEG98rUjEIxg / tEQELsG7s
tqXWlZrCZSxIFvdDZLtMjK6ImxEd4V5IVb9VfKb8uV7WcqBdXMRWI5b3cd1RMN + AaYsFEbMJQzzW
0XjyZ4ZZynCyOGN3s / a + Ol1WQ7nVrJenDHnqQW5ZGFw0AZC6unfWLmJswO21wZFFdXzE9drW2XeL
+ 3x9rupyyfQLsDCg4vv7e7Ddm + jm4Yr3Z4xjwXE3jxBxEOqB6X0HU9SRUtBRRLHUtShCEBAQgIV2
HnL8NMveS9WDDgYzXXahUuBzXMAgkaFrxPU7dAIQCKmanmTNUEd + POeU5vi9BQ8F8dwczygPKPI3
k97ou + 81vojxP1F0z14zxt15v0sO7fY7PDVVUDAwMDAwMDAwMDAwMDAykpl56wiDx + X7nyOu / w87
VVRUM1U1BcIYqqpYjnFAdIO8 ++ 9Z + 18123c9z4ncBB5KCebkR / F9t93ke68F4N5YPxPrNOXzAgqK
IkgOyEIQgoQ4 + Ecqf7fxiQMzG4Dzq + Tc15Pv8WfiwVYdh2AY / Eu3ZEEQREMFlDDBEEctvdqXny + h
7vHA3fh4vt8xfP8ePyd5LynAFJ + 3Ptf8e9 + S53hiKGmeFogi4N7lelx3fFP1fQXfeclgOhp + L3qf
LPR3UIgwiDUtmDYZbbuXRBlskgmkgpuAigqeg4x79wc76P5f1Hq / bPZHv5zz9fu + 0yY8N0fTgekP
CPCnCegGfRS + NOdThqp4QiqIh5MkgA2srhW8DlKNBIAOIHLdehZ1rhPaf86uqfIIdkjao ++ JGo9T
w86Q0VNwuIOHhUB8Ry / M9Z + Aes / j1 + UjkpzxyapKT / XCGk + p38OyE46gPHBKFWigCuPMZT2NyOQo
D0g + i0R + w6YMHnJez6v2mTvUkcfAHuwFa1AQEhvRgwP0cDQZiTyfuZR0ZzJazX8HT + o + d2HEQEHl
dD8wgg + V8C8JhMUV5CznBU0kSTFERRQVZcOJiimqZrOcll0AQfTfyZ77AIPSgg752NKA73Ve41QQ
c7pv0hiRG0RBwq9jnAxxrY9SzghQwKEKGOIiDhEcojKLDJUWG9PbyPgpTThagHYQEaUAgG1dSTs +
oXMbdx8Plo4sCrEWA8F9QQO8geXGDtv7l0hCCEIQuceSfAsjITnK8GtEtmNfDVrtswvLoA3oggGy
AEAtnDgBAPbysjLWUGRMP39lpcPFNubLXsAjCseDiKeGPHtSnG1B02A3FnzXY27bkRFwFyfBj8 + R
fuwrJsqIOYmIgzgQZgIOB + LqPDsew8DsvYy3 / tWhPG1B6P59leYICPhlNfSOMAw5u1vbjyqOPIdq
Grwf9m8LwA7VLERweIe1VIJJJppJpHBWoW / uFtYQofc580Z / baLY / rcbfloWBaeQgga0RwJdh2h2
kh2hJMJ9BuuswPpY6f9sJKTg + dtQrAXANw5QCE95VQbSHDlyhDlJCaSSSYSQhdfEO0R + 71MVS0H1
fr0Iq8eT7dnneHUdxet // 3FjLpVfxuPA5vK6V66FHLYm / EAkgC9y12MngqL8pCfqfWqrN7gVMopA
Ktl7KyD + VWq1XQkhAq6E00wkEk0ZQ4WN8 + x7qsxHnhJ3HOftGUU00FkFk7wUhCp38yurSK + vlliX
KTHkDTt6gAHL4zVXzzuAZrZdF3fi7g8wAOq0IcQchff83wLVvY7OEtFGVkx / y73fCdEl8lkllliG
X5vZ / cKi932 + qA47TNANYKwHsxv1 / CrdJ4GU84VkMQH6ZRfkAiuqXpKo2B8E0LUFD + ECeVAMfd2U
lGnUr1SN96bNl2RIKsi5Vv8qKk65ZaTEWYHdMJz8GQMADTIBsOtgYFCAEF / wFR2NE1YzWGjZvIYm
JmwN3tt9sgI1 + CA93wQhG316TjKJdbFQD1QruumCcXb / 1T89JcWGYUqGC1vWFPOY2VNL + VnGUaxe
qU1ZldElC24hK / Zlr / kn68N99aonkCAc5kIDFRg / u3y5Ca0lAKQEBg0EjitScs3s9UWFaODgGFoQ
SoAYAUyD60EK6hyVeJV2nXubIAQC2rcrXMJgO7Wrzp2jpMkUEn21JIUvACkOwhpC + Cj37Cr7ndLb
VyHWC2rebx97BJWkOSHJFzQTpnLpSN1uL3qpGRkJvFEgA6 / 0UlFtKy9MbwFF9Dch6Cgh4PkCgEJH
Nb / 8mNdfaF3vfr7au3g2e9QY / ZvaEXsTXoqrr6Ki8AKcZQefTZ7cbZoAF30kOXAyCmFuIwF4UdLz
0wdAG + BTCHux7Zn0gDjB2MdwuKkEwkFDm7BQVG9SwqBBobKAEIC2 / qAkLTiVLH2CGVhR6w7 / zz2G
4qJvs / 4A8vRolTkZVBMIEHk / 0DY7B9m1HviOXEWHb1g0gDX9c4k1IQgnCpZb7goDH + EsATHHfW5r
LbGMAWAUPpdrgI6VRESgUKyE5IhMCUSAXF0OPutXyU / nldne719lra1OAJrDNoAcxAbsbiGwnR87
b212K + 23VUvGA31TynD + GeTAQd57WVlBBwfMfH2G9vVKnFU8bad5XlBJJEkiFq7dOqXbc5 + hUgkk
Yaa9Fz1zAwu94 + Q99j5oAB5qtyAfmp7WcjfbM6KL1gjHoSxkv5u99UuF6vpKFrj1olNXufcCSOvh
fd2xlKG / 7XF43ZAvvtmmwMSQEIN5zZVXBSEhR0z6p1kwQQIlMXAxuO6 + Sz0KSzlMz5WwmOP + 5Kui
qyT4ndILsW9CQYQcAodKQlQArUr + ssfHwtTCpILqqo / RgAn + lIAD9mt / zGlUfQ + JjFIiPvA + ZQBp
NWASGpwEHoHCMCERNb2spMiGGdf5lPB2LP76yDuSA / RcQA3CtAvgCE0AXFBfnEx / JLzDNpVN + Oeh
RDKQomGH8ZM0NuzZmn79Hfc4YPup93UHasgv4QggaJHOn1EwiDfAQG9PJ / HYVl1QopWPXywz / U9S
rhfVhWVmAAfiHRe7oEgno + nUBx0EdXoiDg64EG / DBBsgg9aCDM6Oqmz0QfL8dEG6FBrs0iDwuvBB
7bTyRdep5XiYJve8Jn9x2GM6qbeJfw0cfXRFa2WDuk8 / cby9fjROB5FpqFykYm1PLvHxr9qmCrlQ
3MSgOa1zfHbyfH4DKpqUvbDard1K03Worpp08ulIiD8kBJ + xixlpbofFrr5GvR995mAmIg7LlEQa
3spgCDg7 + CD + JEG9DhQQdgIPiwQfIQIPnbrfHZznOc5znOc5znOcg5ByDkHIOQcg5ByDkHIOQcg5
ByDkHIOQcg5ByDkHIOQcg5ByDKpKpKpKpKpogBBm6P8NdyPJefd6HrvsfT2 / RCLO5bK + Fd / 6 + LKK
KpzXN8vf85ofW7rtf77ynFU + GBH + cLn4VHj6WRcDVAg1NyoDLWqA / xzf0dnh9zw9DlqpVTZe1pvE
mKqfhKA + rUB + LOQedMIYxhoxjAYgxJdnGCsYxiMlmDFioJrGMFNUUZYxeY8t57CYorx1nOCppIkm
KIiigqy4cTFFNUzWc5LLuin9UAB + PfrIJy6Pr + eJnNDmJ6W2MzCjO6nVR5IAKGIFqf5QCt0NykAp
yABANmbqCWA9SHG3q / fyKs8ArifkXP + VZ0r6UUrSp1SWcynqM3JfGGb + TCzdL5gKXUGufguANt9v
Ggo1uIp7qnq8YPU1TcaHnc60 / WXABx + o3NBl6vpnESB7Qe3arD7KR7GaKE0 / 6fCWKsuwc + gHKXeR
4VsFtjLcunY8sAnADS2SRNmAretAvcMkVr2Schn81VtvUD / snTAHjMfR7ALTtdjoLsSwiQDcVyUB
AkPgLWrSIdgKC8A5oVqH / dhxxcHj2dYznw2OcwKpyAXkyo8wkxm6GWybIiwjlYlJ8WGtsjSTLmfQ
YoltFrJy4WhtlrPd0fJ + 5RV7zyAmXXmQBz0Eb4IGo4j + HFyuxC5hmA + Lp7XGM6VBwKRtqmGZKoL8
Q + g1DSBrpMd / IFp + MvHBZ + JBE6kC6ANXFK2cfW8wgD0q5KxwFQVFWgB / mQaMAd56DKEBg3yHHvMD
hOJemYWGWffGSSokFQhNBj6gfMGpzy9QO7zQ5a8CFA98Mv0CgfzfuHIKdPp6gAPD8ABDIPxPP997
00/1 + 7Vf0M + oxq9jy5ThAnvnJmTj + 2OYOg5CZyJE8f + 3uXucXvDP9T + SDeO + ISnbL4bpVUABUYVL
7gXNX / LoTNp / Ym9nFudlNVYiRURymZRUkQUSLMrFBnwVWIkVPTq / 8u5U7jm / + IbMP2rfw3WSe55f
07XWWsziJFRHqfxqHNvwzZRVf3qVwc5C51vnWzfqnmasiQUz + G / fJRxMwp65aQcziraVQVB51ABt
gNsB7zG2DaA2gNsBtoG1BtQehOlzvA22DsB7TaByDxgdwHdyDsB1BgdQZoNUDbjTAzwZwM8GQG8A
zwaIN4Bmg6g7AcA4B0B1B0B0B2gdQcg5BwDug6g4B0B0BgdA25O0tgO3vA7gNEGgDRBkBogzwZ4N
MDNBmg + zPBlByDqDsB0B0B2wdNQdAdAcA7oPY7QOQfqNgOwGB2G9IbAd8HdB2wdgO0DgGeDOBxBT
g1IMp86u6Alr2mBsKcGoBlBpzpeXoGzgiImdM8ryUktMDWAzweZw + DqgayrvFO1YNiDUA7QPJ0Bg
yDv8AM8aHdnQHV2gddbaBtNAdm1zITAPADug7oOwHcBwDtA7AeODwA6g6g7AcA4B0B1B0B0B2gdQ
cg5BwDuA6g4B0B0BgdAdAdwHYDmyeDOBngyA0wM8GiDTA + / OBnAzwZAcA6g7AdAdAdwHUHIOQcA7
wOoOAdAdAYHQHQHeB2A7AdQdgOAd0HYD6HcB3gdgOwHaBwDgHQHYDoDoDtg6g5ByDgHdB1BwDoDo
DA6A6A8xTqUKCmvoqUFKKkilQpRUnqU6k1SapOUkUkUmKTVNpNUmqUVJyl / mKT5qminEU21MKaqd
tqphT + HYG / FV2rh21OMpUKUylBSipIpOUnKU6F9B / UDkrP6SW8gOEGEPQ6gHrR4h7AexQYQd3VOQ
Q5kCey9eYBCoBYBqCcoNtZ7 + lYPlQ5EZ0fwSB / St4j013Mj796pDwCEQBm0CAgEgpnKuxT6CMeKs
kFMsHy8JQdwgqxELgrIaSywjHJLQubX1C7AyKXGirdk5H946pfTw / XYoSR63vmvLksL76P1OwACB
hBDWusoCggvyACoQSAQYV7Cw4CBAImcuMkZG4aSZTgFkAAn5LcC + a1Wyqo9CCRnc + Rc3 + qLLLcNC
uZhQbgEGoxHOdhRL8F8 / liQxLf5kmp4qe / 33a2 Ifbq / iyvacKwD3hAA7GIHX6MvCCKFUwFNBw1zw
cTvqiTlOP9KfzgEArnQBgcS4FPROW2ZdJoXbJGrzV5UeSjVBoAUD6v679RAg7XKhiQOmHHRc / VE2
HDegnENsOjHiz4yDYdb3eNY + IESh7XQgJDIrVA86uvicQoRfF0tFcwWrKLp7OoFr1ihsAblmMh4p
uIrW8exXq82p07OUnfw07QdCJDy2FaHZNmQRhcreIP2XUqHdfXen8krrwwQP9yOMxwVANQC / z1vJ
IEQQGcJdetX5q2ftJ2wM9Kj + rngQmC3PhSSAEmj874BadAqcp0TGT0FW1eKpIrD1rh6p / IJJG101
lx8bL5xf6gL89IEAI4IBCSWG3OiOaUqTo3bqCg7zKA73qrQ7zbC8hH + 97gcnxYaafW7KAkLqugCA
AOkUapcHf2jLhgHHedVmxgdas8utk5eurnq4DLQm5q9Zq9R4uy5ME3AwoQJ + 6RGRCECRkJYCAgIZ
WWAkJaBBhQamA5 / H9TiredrDtvtaCZhRb2knhxvtzJ8wLQHVS5nbSXjlMCAwURQ84JAOtPEFc5vL
tA3y2anUm4 + KCWSD6Ao8fRFuTr9 + d7V1SYFXxsFzbPofblVbcAo21b3u / UfU2qy6y6f54Hk0IOq6
l + 722ZguAaRAOw7vtUyqOshz1I8bzS2O29n0Xe2YHPQYcXgIPAQAGt7kG8x7K5JoQiaRM7VI0tLv
IzZtYzZutjNm1jMDkGByGtFc9ZAdQYHUGB2bNSpoyA6gwOoMDl0JIwA6AwOgMDnQoiKwA6AwOgMD
nSCrY5AdQYHUGB1dZijADoDA6AwOmjVMYVNFIUmKQpL REOlIlZgpOU + XtLcv + Ro9X10bv9O23QX
7SXom0IIf3783F4pv39Hd5mApYbSLiSSEgXwO2Bh / X9Klcmc4s7ur8hIODmidLHN8l2Dzm17p770
nm / v / ZeD8VVVfAxiMRiMRiMRiMSOAYBwDAOAYBwDAOAYBwDAOAYBwDAOAYBwDAOAYBwDAOAYBwDC
mFIUwpEiHp5hzUO9MUV + evADDkP70VrEkDS4YAtctpD1 / JLDtsPG0gb / UlKiuB6Lor3bc4AayABK
2H6AIMv5AEGw2nTf19GskBAMPpNPm79DmTgiArc9l7a8F5Pn0kKRAg6tAEEgJwcU0AofWwmlBCog
aSYorSvhH0eTViKn + EVEcUjVghr6SMacICSGQegFn + errwXxHkzS2eAFY + kDmfhyVYaAHfOIWsON
2vIUbiBJz4GGp7J7ZmrAl + 8znekOADQSzQMmnd2djdZ2M42gxyWkpoS0Z / vz6iraIOyH / wgFImr9
HwOFslabdTMuJGdceuFXIz3k / HiqW5CEEzz + / 68Cx84flyhY57tPmrL3W6XTk + HBMuD4dNfyseDx
IEUgAJiBFRbZ6Ya4GTBJCu3aIgUNlzPNZMwD7e3doqIb0FU5NKLU36M1UcrY9Zasd000667DsA9O
2fezKtc0ACZ96QKVVd38AfCG + lH95C0jZTjIjz6LPCndEesoM8EAfJwBU3FtBf8LbLAs7jxvq8Tv
qoHj1Pae3itldbEtbHIcaQtA / T2gM7Xy / l2IIPrHIq0YFyTSFAEghN6EW32UGufZb2p5n770BUPd
gGLMAfmgBuHBIQ6QPrac9eHQrlo346lJmu412dxLYjEIJa27hVHQ5WBrsGxeZ6EW1JTf / Ds66sUn
LNwD3st9HUGCOrbltE3rSsVdTqt / 46l9lVHB9IcEhNC5jmbvWBY8 + rEt2c + Jz1c0fcK2A9FcYwTA
A33hM4C9W90n4jy9xX2gHpQRxa1Z1rQoRoUACz3TvKeTcgKk2UWvmRgkhruhdfJB1LFUmlBvONB +
ogvCBXwgvXE9OtwY00kuCfLAeAC2cHo3Sc7Wnhg3AN3 + ejuKl274 + XOx8kGQLf5 / PZW4YNShBAzn
ZvPOAUxyGtz0Xw7uwfqxzoni0IADC8UZcAGqKHfASyl0YOKxbQqmJ6qXPBKbgCBkbvJZe38D4TnS
EnhPRyyWUAAZhmLoo0RIFrpIKAeTvE4ZGApO7IHx8pmW4B0cIyysrDK9RK7ldiJ2xH + ZDOqZwrV5
IWgGf7BHacj / zjs8ZbVBy9AUjrtH9JP5V7NZBeS4AMLFxmnU / 8Pc5vhAGd2F5ye7J4uNqoBwjEtg
DyjMXm4fg1m / FN2ThVG0YUeHwfbViOzBSZFVGnmIt6cOggOX3cQ / XPHXWqW8EBV1hQYuqCtAef2q
5lDUA / hV + a4U ++ br2PUbhM0H3qP0gPAmWccEEjwi1 / j3N8RrT61o7DlIYADnWrl2vfanPXD + wVxc
AHX9CiUM7sTo7RMmFosktmAOVS900leEdROCR9iM7Zs50p6PyHffleg / IdqBEVdI78gAIEBcqbA6
FAMB + eJr253U7kbWK / dO + z3uLlW3WIGwx / + / 6px9fuOCCh + AL6daPfFXSr5Wvz2rr / c2cTW1uwRt
Gc7N2jfXIEC6LC8JHoQxn8UlslTC12NnCT7 / p84AcFqB74ViQ2B / NAOGsjL7wADq1Y1idU0gXzgJ
z88WoQzkNP8l1JN28Y0ueW4fW + 9OnI4BN1nsGYrVnP0EK0Du4DLYPxZ6 + H5IAbEsqbE / AAaflq3m
9v0nPc5TZKryWWwAqe0CQEPCBjwEFLClfLzMRDf7YJDSfdpIGNKxkMtxQz5mVUuH8nmz7sA7IKm3
q3zz6tTuHKxCLJjIbhWPoQw7RfzxvrXlyRV0ErIXEc3z5Nu142U1ZEhrdds99MbUNgDHyT3MIDTc
WTHq8NW7x1yYLqK2g5n2gCWIAVQkoB9Sd9R8ml0EHnCQpfuAgkVF7p + hcu2sGhA7UHFb / K54c7kH
JT2rtbgiECCaa7y7a3AtQ8x / YnegM1rOa3AEgILxcTuc8NXIGxKAcmgcqncSKFm0 + GVh34Ks4Ca6
mLKrDRkAdJE7fvjlTdyZd6IZeFjoMBUr0Oss8GZIEA8JAX15gXYBSulrshIayPQtWZJwK94rAkiA
Nvf3mmAvGj + 2mK + I1rAkorUZmznVe7sM7WTagTq8TvPdsJyJVh2sWSQmeunSj + i4dOY2YDXzsRBY
H6cxvacIkQXGZKDpUABP8UcNslpUMFyWYINks4Ais3c7LfRktkuLU0SAM + ghrSZPZanGAPMBE + Xin chào
QzPqo1s6rtlvFSGZlBGUAXB2B60DBoBjeP / vQgJa5eDI + 1T62TF / 7V0mY39eHq8fr17sAovGM3EV
p22sGHrTr8poMFo9rlh / ekPpVtgDqcIkmx4AD647TveT4tgtIJd2RoIIYliGIUPWwPloB9vIeqgf
cw8 / AHwYBCsMtKPj4Q3YA1nsoFDkynvLIdBCq + 3j8iPGQAUCPgQqQBEVeYvbBQQdaLoAUiXpA06D
iU1wwBubeq + awjNNYAf656ARWVRVg2yabvpLxuu8n / 0m6PRdwus5QSfuMQDn9jvw8JQthjErS5AO
4 + lodu6lZ9t1fwXjTfZTx855NErDYAuLtSqJlQ2sWDiuttyP8zoxnrf4xtV + XlA / dKJXjYjA0q2t
41b0lD9 + Qk0 / iefL3GlEkAqkJFBsxOdndROfSLc5CczexkbfYo / qReS1WrbuyAHQB / Cr72MFRKrK
eZ21Cj22nfpw27rIBTJaAHU8e3azXR3SvGMvWvcZcAgHNdyu2shZN4zZOf3h6 / rlEPSuSEw + IEog
pci7XfcxtvD2oORT / k / YLQ / Cq7nu1pvh4xIZNAdgG0H0ubtGvpfo8bOEPr72fBeuzS4G7jMAcwWF
27ALsMvbKdiYk758z1fhZ2tpE582oakBCDQpYLb2f9aaIVde2s07g / YmQ7K / 4hMXjjv / vydgAAHQ
so9Qndo / gHfAMfN4bq559ZJvb9uXqspwG9t85m88P5 + Rr4aOSdOAgVlikVHyd2Ti3HmKBi / MqaDV
sL1wnAE / ugR4gKqO / JC8W22Jze5spAZvgZQABAHIQmjKk5GtKIji7fxd1TQdaKuPNiFUFWJS65ED
L8z9yBQjcAwxBBYEEAsH4A2Pyua7maKaRlLL19G3fKeTethH7eWqznAFAdIQSJG4csaHOYnnS / OX
OOHLz8lZFKrC0uU3JBd6GNU6sAHYHhEwgm3AHBDEV3azVaxnDsmWxXKeZ66gYHfVOQvAAfnmKdAA
BIEPC8QQIyeprt8vV1H5c5vaVWRPLOCM3l6atqSeFYOWBegAvIdAGgntK2Uj5vwFD4VlJKRlVC0J
z7nP3MFqAVT7rRek8F / zY / 7AZCE1Mrg2UBFgb3MwWGPk5njynv4mSpr8zgQJVAA5f2WelIGtynR4
eJZ7SHrvi9vVrAGyAhaHV1CaAlNhwXdaqGcgCRBIub9r50A4P453oWfa3 / f1novK3rrL0cO4g3SK
af + J5ll / sWAnU9Qg + 7GsMugb1ndCCCgnUIOCxgAps78HV6c2X8Pd5fpr99Tvf99P7ZH36B82eSfM
zPMVDxYTi4TULbd9 + HWsQBk0FnkMj7sKQBqbHS8W2fZvLjn9dn2ne1C8G8udbkfmv4OO1Hv / zKzf
W / 4AYYDnjbtA5BuaCPj + 2deggY + 4fpvWkp / 7SWnnYjYdHgsPzmsdvs2BQGr3 / iVIjIZqXj5dxXoc
QxEggGx2rMV7F88Te7m62r2tH5M7Oqu1 / VivenvOV7fciH0WjqZr5PVHvRXfy / olOD8Vzpv8KmJJ
GVj2z9btv797opNtz / ++ ljzO6sve + 7v7P If3X + zwH / 490QCcPwaLh2wUq6aAI15GitK8xY / VBAmD
Y4wECM2NzkWYHL1PCtuLlm + KZ0fN2uW2X8QbS7RlG / 1hWL7ZKPCigVz + ow7W1exUYkkdhiNj1rhS
6aPGP03 + 8vp81Tydlr9vBVV3dtdNQeC9a7swGT7LHEKLnz6TbcjF6 + sEDIrebWc6 + symQJF8 + 0DA
KIQE9316H0UJ3jfRil5W0zvf / m96XYOGW5m + RA8DZsIaS1NVa8 / qbc03xlIbFgaf8czo6TwZy4Qq
6oXJBwkckTuv3j + TEAfx2s2lorR9max28vusi + x + UFAWnWPsdzOw5p6pTVKjx + FrlFxff + 0 / W8Z2
Pfx + lo5 / jvwnM3Ej6fonL / tG9Jb5lthrAMgMbgqyDfUELd7f73lQZ + kBSgP + 5d58WT9mRlNjT2vN
/ K96yv + uCy2PxPsoZa1Qdn4X + deSU7Mn1VyW9ymSQKfkeYaeSFbQQKvLHS8ezgjOE31LchHRplOT
7nwrrfv / VQ6Cevfo + 9LEdvZfx0PjiVPWsMq3S0cR9sC5ulgk4 / NXKv4aNFQ8 + z6Wja74nE4aVJGN
hax + pB0f8 / CranGLVF51Dbk9HG / bYcCo2Yk9bMrOGN6uh7hZNvCgkCJAEdUbMrNL3sh / YGOpv5I5
RL6cXmOAqaCWoDU7jrXfDDSWkkHmkoPI2H0TFz3N + ooK6ez89y49HZqWWzn / prn7z29WzUMpP87P
dR1vh97fLrzLn8QJe + FggQcJyeQOqBBoH5zrPAnmGE3UVGwbVa6 / OAt / wImAcgKDCXq4 / vZJLZ8C
O / 7L3zaNrYvjeRX7FlrJVvRe46TEw9oJm92C15gE5MLfFg4MgSJIqsL85CjaswBXvKP6gf8DQjpb
7bohufI7 / Lfve / V68Rt59Vw6Ccwklrdt3fWv4U9Ieqm + 6TBAt4H6i12qZuCaoPl01QZoD7VYqZSO
qqsZxhuB14YOQ2TqJDxrIupeT4ezp / e96svnMfH4HSdX3WTqPRTyrIkgdE / xfn3mdk3FEiamcZz +
aN4bEDzY8kLcViBKY0ADNEfO0FMDk3s + lVIqehPUL9zsT + 7fOu / szXSwUQiJiwSF6XxxN + zGIqIh
b / 2eZF1JSQHRInCCL8Kx0wCBSFH4kIOVRkINIwSrZp9MLEur90Z / lHg + FIfX25SLhuiTEUsxgSBC
W8u7Vyoa5oyOt47 / 9LW1jCRvAt9QHWIFoA4hPiHxKjYD4RKsZYYCEix / 7v4jmv / BoJ + w73wg17ei
UfWmS9Gym1Mvk6DIVAAA2dVFlODLKZ7CKFV2XZd8JfU3aSJdOX / 7CXC82dxOaGh4 / t2OkzHr1feY
3uchvA0E3hbXh / e9xL5f1NrmhDcAdYFaN3xjnWcGtPmboVrR + 425TFUK90qF50vGqFIQ8vB23tgr
hk + BmYDp8XppnmIAFVtly8H9CdxfBVdKDAfpCHsxgOg8r + s7TmgnFB4khuezp8eGRNAbDeBYM3k +
S0tX6iPW1vuU6PkPBhiN6ZbuWqEi5r8EgQxRdSMDrm2C2wJ35ItBOIAwgNYAwhzwCnjFYaYLe4zo
hUtVOw + SabSJGRo5RqKoG1ur7sug33u7uA6fT6D2EgmX863NQOqpYgC7iC1XuSDmQ8ejtoHUz7Xj
+ wAwK2VU4shsdl8KjrAD3Ec / x4iIhh6cfC / Ux8CaDwWCCEZNWAhBRwF2aHZQhCA / mrFo + vN / Qvbg
cEblqZlCXbDMb60IqgnNJUAjFwAQhCHd9gYGJYuGvqlApR6hSmG4n1IQ IfSXftZLPZhCwOdMJARs
b2u4hFb2ggZGvjM / hJSUNI / 3 / f6ycRymgi4X / ka / HWKpUDqAw / j / jx7eXc76q1P2DLJI8S / a / nV6
S5Ud56prWfrixl + o6wtGlyvkOqos1oPAECxSyM5KaMCjlLFIDx + ej59Fkdf8jAjUZvw / yBT6ygvL
oeLO214jL3sfoifigCAfaz2OsowBeZ + rf2 + 6nkyfF09j90 + bpttxO3Hx14I5ct4Q9jH93j + nVR2g
hEAxAMQqkMKV / kWXwzc77t52KJz2q1zmq1S4G1x69Kz + oA / QU4AB / 2y1xh6PhsZtoWaHyDu0S5IQ
aSh8LeP31 + wIGbyOZVPkM2n / YjAUNv2bEHXhYHIFvQT9yf8RCXZd4vl6ASrnKLI + d2qYnNrUW1Ng
NlAj0rf5VkhJxFSCanG + iIcyyqL4qX9xHgAA + mluM1rrwAtLkkd1ofd87lZem + qk1KEb5dpDbi7q
hgDK2LduIJ5owSR57uIuyP6wkaW2JAprdq9w9EpFoUeSbl7a7F9PjWsiBmAgY3r3ePVBlVEoMPe3
O9cQdd6PWGEBoO37at + 5dF + QAGt09ODv53V / e5D1ECNjYVlx / s + fB3 + yrXxFKOWJJzXMe / Qtqhjg
IljLH0OeH6nbW3U5Tf78Q0uY6rxzGXG + F8C0K4a + E4nmxVxbwit7QEFOk2lfszEG + ggIIlbcPP6G
S / 84Fp8AMwakQn2JjdgACpWYA7bjIRrLGtDkL0EC / wzdu + ttg9GUvl3BuQv7OJHS9NQBw + YEEKV0
BXkDbI36AKvsHLP1g1 / iP8aSBr8podjCY2fuLHnOOX4sthQSSyUwlC97ntxmDg28dRtbzRuQ0wP8
3V62hO9nc7X9fb9fznzhRBNYF5IFEEjJQBIKIJmK7I8Xh5Pn9xywJX7HKInI9jqQQbwACgmCD1RR
BPBFEE // F3JFOFCQsfyJNg ==
'' '
print (['', 'Up', 'Down'] [int (pickle.loads (bz2.decompress (base64.b64decode (s))). dự đoán (numpy.array ([skimage.transform.resize (skimage.io) .imread (sys.argv [1], as_grey = True), (24,12), mode = 'hằng'). flatten ()])) [0])] + 'dê')

cập nhật: mỗi yêu cầu ở đây là dữ liệu đào tạo, được thay đổi kích thước thành 24x12 và kết hợp thành một hình ảnh duy nhất để dễ tải lên / trình bày. hơn một trăm hình ảnh của nó. http://deeplearning.net/datasets/ , http://www.vision.caltech.edu/Image_Datasets/Caltech256/ , tìm kiếm hình ảnh duckduckgo, tìm kiếm hình ảnh google, v.v.

dữ liệu đào tạo ở 24x12 pixel


Bạn có thể đăng dữ liệu đào tạo của bạn?
qwr

Một số hình ảnh chính xác ban đầu tôi sử dụng là bản quyền vì vậy tôi không thể đăng tất cả chúng, tuy nhiên tôi đã thu nhỏ một loạt chúng theo kích thước được sử dụng trong hệ thống, 24x12 và đăng chúng trong một hình ảnh dựng phim ở trên, đủ điều kiện là ' sử dụng hợp lý '.
don sáng

6

Scikit-learn với Rừng ngẫu nhiên, 100%

Cách tiếp cận thử và đúng là convnets, nhưng các khu rừng ngẫu nhiên có thể thực hiện rất tốt (một vài tham số để điều chỉnh). Ở đây tôi chỉ ra một số kỹ thuật chung trong các nhiệm vụ phân loại hình ảnh.

Tôi đã bắt đầu với 100 hình ảnh con dê để huấn luyện mà tôi tìm thấy thông qua Google Images (AFAIK không có trong dữ liệu huấn luyện khớp với dữ liệu thử nghiệm). Mỗi hình ảnh được định cỡ lại thành 20x16 theo thang độ xám, sau đó mảng được làm phẳng để tạo một hàng trong một mảng 2D. Một phiên bản lật của hình ảnh cũng được thêm vào như một hàng cho dữ liệu đào tạo. Tôi không cần sử dụng bất kỳ kỹ thuật tăng dữ liệu nào .

lưới dê

Sau đó, tôi đưa mảng 2D vào phân loại rừng ngẫu nhiên và gọi dự đoán để tạo ra 50 cây quyết định. Đây là mã (lộn xộn):

RESIZE_WIDTH = 20
RESIZE_HEIGHT = 16

def preprocess_img(path):
  img = cv2.imread(path, 0) # Grayscale
  resized_img = cv2.resize(img, (RESIZE_WIDTH, RESIZE_HEIGHT))
  return resized_img


def train_random_forest(downgoat_paths, upgoat_paths, data_paths):
  assert len(data_paths) == 100
  # Create blank image grid
  img_grid = np.zeros((10*RESIZE_HEIGHT, 10*RESIZE_WIDTH), np.uint8)

  # Training data
  TRAINING_EXAMPLES = 2*len(data_paths)
  train_X = np.zeros((TRAINING_EXAMPLES, RESIZE_WIDTH*RESIZE_HEIGHT), np.uint8)
  train_y = np.zeros(TRAINING_EXAMPLES, np.uint8)

  TEST_EXAMPLES = len(downgoat_paths) + len(upgoat_paths)
  test_X = np.zeros((TEST_EXAMPLES, RESIZE_WIDTH*RESIZE_HEIGHT), np.uint8)
  test_y = np.zeros(TEST_EXAMPLES, np.uint8)


  for i, data_path in enumerate(data_paths):
    img = preprocess_img(data_path)

    # Paste to grid
    ph = (i//10) * RESIZE_HEIGHT
    pw = (i%10) * RESIZE_WIDTH
    img_grid[ph:ph+RESIZE_HEIGHT, pw:pw+RESIZE_WIDTH] = img
    flipped_img = np.flip(img, 0)

    # Add to train array
    train_X[2*i,], train_y[2*i] = img.flatten(), 1
    train_X[2*i+1,], train_y[2*i+1] = flipped_img.flatten(), 0

  cv2.imwrite("grid.jpg", img_grid)

  clf = RandomForestClassifier(n_estimators=50, verbose=1)
  clf.fit(train_X, train_y)
  joblib.dump(clf, 'clf.pkl')

  for i, img_path in enumerate(downgoat_paths + upgoat_paths):
    test_X[i,] = preprocess_img(img_path).flatten()
    test_y[i] = (i >= len(downgoat_paths))


  predict_y = clf.predict(test_X)
  print(predict_y)
  print(test_y)
  print(accuracy_score(predict_y, test_y))

  # Draw tree 0
  tree.export_graphviz(clf.estimators_[0], out_file="tree.dot", filled=True)
  os.system('dot -Tpng tree.dot -o tree.png')


def main():
  downgoat_paths = ["downgoat" + str(i) + ".jpg" for i in range(1, 10)]
  upgoat_paths = ["upgoat" + str(i) + ".jpg" for i in range(1, 10)]
  data_paths = ["data/" + file for file in os.listdir("data")]

  train_random_forest(downgoat_paths, upgoat_paths, data_paths)

Đây là cây quyết định đầu tiên (mặc dù mô hình nằm trong một nhóm, nó không đặc biệt hữu ích )

cây quyết định # 0


điều đó rất thú vị .... dữ liệu đào tạo của bạn có vẻ đa dạng hơn nhiều loại hình ảnh so với của tôi.
don sáng

@donbright Tôi sẽ đăng dữ liệu đào tạo của mình nhưng thư mục chứa tất cả hình ảnh của tôi nằm trên ổ cứng đã chết. Nếu bất cứ ai đủ tham vọng, họ có thể sử dụng tìm kiếm hình ảnh google ngược và tìm những hình ảnh tôi đã sử dụng.
qwr

thật tuyệt tôi đã tải xuống một loạt các hình ảnh nhưng tôi đã dành một lượng lớn thời gian để phân loại chúng cho các hình ảnh "sạch". thật thú vị khi xem làm thế nào có thể đào tạo dựa trên những hình ảnh 'bẩn' hơn mà không phải mất nhiều thời gian để sắp xếp có thể.
don sáng

@donbright Tôi tin rằng nhiều dữ liệu đào tạo và sự đa dạng là tốt hơn. Để "sạch" và "bẩn", chúng tôi có thể sử dụng tính năng tăng dữ liệu để tạo "nhiều dữ liệu hơn".
qwr
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.