Câu hỏi được gắn thẻ «encryption»

Thử thách này liên quan đến hoặc liên quan đến việc mã hóa một bản rõ, thường bằng một hoặc nhiều khóa.

8
Upgoat hay hạ cấp?
Đưa ra một hình ảnh của một con dê, chương trình của bạn tốt nhất nên cố gắng xác định xem con dê có bị lộn ngược hay không. Ví dụ Đây là những ví dụ về những gì đầu vào có thể. Không phải đầu vào thực tế Đầu …

26
Tạo từ bình phương
Các thách thức Nhiệm vụ của bạn là tạo một chương trình lấy bất kỳ đầu vào chuỗi đã cho nào và xuất đầu vào theo định dạng bình phương. Chuỗi rỗng sẽ trả về một chuỗi rỗng. Ví dụ Đưa ra đầu vào: golf Chương trình của bạn sẽ …

6
Chương trình đu dây Olympic của Tarzan
Những người chơi đu dây Olympic thực hiện thói quen của họ trong những cây tiêu chuẩn. Cụ thể, Standard Tree ncó các đỉnh cho 0đến hết n-1và các cạnh liên kết từng đỉnh khác không avới đỉnh n % abên dưới nó. Vì vậy, ví dụ, Standard Tree 5 …
32 code-golf  math  number  number-theory  code-golf  code-golf  restricted-source  programming-puzzle  css  code-golf  parsing  code-golf  random  encryption  code-golf  ascii-art  fractal  code-golf  math  code-golf  sorting  graph-theory  path-finding  permutations  code-golf  tetris  code-golf  card-games  code-golf  math  sequence  rational-numbers  code-golf  chess  code-golf  string  geometry  grid  code-golf  ascii-art  grid  code-golf  sequence  integer  code-golf  math  number-theory  packing  polyomino  code-golf  math  code-golf  string  quine  permutations  code-golf  math  code-golf  image-processing  optical-char-recognition  code-golf  string  kolmogorov-complexity  sequence  integer  code-golf  number  permutations  palindrome  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  number  sequence  string  fewest-operations  code-golf  string  kolmogorov-complexity  sequence  primes  code-golf  string  ascii-art  code-golf  string  number  alphabet  code-golf  counting  code-golf  number  sequence  number-theory  primes  code-golf  subsequence  word-search 

16
Giải mã mã hóa xor
Nhiệm vụ của bạn là lấy một chuỗi được mã hóa làm đầu vào và xuất ra chuỗi được giải mã, để tiết lộ thông điệp ẩn của nó. Các chuỗi, cả đầu vào và đầu ra, sẽ chứa các ký tự từ danh sách 64 ký tự ASCII này …

11

5
Codebreakers và Codewriters
Giả sử bạn có một số văn bản và bạn muốn nó gửi cho bạn của bạn, nhưng bạn không muốn ai khác đọc nó. Điều đó có thể có nghĩa là bạn muốn mã hóa nó để chỉ bạn và bạn của bạn có thể đọc nó. Nhưng, có …

1
Triển khai máy Enigma
Máy Enigma là một máy mật mã khá phức tạp được người Đức và những người khác sử dụng để mã hóa tin nhắn của họ. Đó là công việc của bạn để thực hiện máy này *. Bước 1, Xoay Máy enigma của chúng tôi có 3 khe cho …


15
Máy mở rộng sự thật
Nhiều người biết máy thật trong lập trình là gì. Nhưng đã đến lúc chúng ta đá mọi thứ lên một mức. Giới thiệu, cỗ máy sự thật mở rộng! Một cỗ máy sự thật mở rộng có hai thứ là đầu vào, một số nguyên nvà một chuỗi không …

2
Golf mã hóa đầu cuối
Thử thách này mang về tiền thưởng 200 điểm cho người đầu tiên trả lời và vẫn bất bại trong ít nhất 3 ngày.Được yêu cầu bởi người dùng3080953 . Gần đây có rất nhiều cuộc nói chuyện về mã hóa đầu cuối và áp lực đối với các công …

30
Tạo một chương trình vẹt
Đưa ra một đầu vào, đầu ra mà đầu vào theo sau là một dòng mới vô tận. Đầu vào sẽ là một chuỗi chỉ bao gồm các ký tự ASCII có thể in ( 0x20-0x7E) và dòng mới ( 0x0A). Nếu đầu vào là 0, đầu ra mới vô …
15 code-golf  string  sequence  combinatorics  fastest-code  number  code-challenge  restricted-source  rosetta-stone  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  factorial  code-golf  arithmetic  decision-problem  integer  bitwise  code-golf  kolmogorov-complexity  code-golf  tips  vim  code-golf  quine  code-generation  code-golf  string  restricted-source  code-golf  string  random  unicode  code-golf  audio  code-golf  ascii-art  code-golf  decision-problem  code-golf  puzzle-solver  code-golf  restricted-source  code-golf  kolmogorov-complexity  permutations  hexagonal-grid  code-golf  string  math  combinatorics  fastest-code  code-golf  restricted-source  code-golf  string  code-golf  arithmetic  code-golf  math  number  code-golf  string  decision-problem  balanced-string  code-golf  binary  code-golf  string  number  code-challenge  restricted-source  code-golf  ascii-art  printable-ascii  interactive  code-golf  string  ascii-art  code-challenge  restricted-source  source-layout  code-golf  arithmetic  tips  functional-programming  golfing-language  code-golf  binary  encryption 

19
Thực hiện mật mã khóa này
Thực hiện mật mã khóa này Mục tiêu Sử dụng thuật toán (được giải thích trong phần Thuật toán) để thực hiện một mật mã nhất định. Chương trình phải đọc đầu vào từ STDIN hoặc tương đương có sẵn gần nhất, sử dụng thuật toán để tạo bản mã …

7
Hãy mã hóa nó!
Thử thách Thách thức là mã hóa một chuỗi nhất định, sử dụng các quy tắc như được chỉ định dưới đây. Chuỗi sẽ chỉ chứa bảng chữ cái chữ thường , chữ số và / hoặc khoảng trắng . Tương đương của một nhân vật Bây giờ, trước tiên …

4
Giúp tính toán lại đại diện của bạn!
Một vài tháng trước, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận về meta về việc tăng danh tiếng được trao cho những người ủng hộ cho các câu hỏi. Đây là những điều cơ bản của hệ thống danh tiếng hiện tại của chúng tôi để bình chọn: 1 …


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.